Članarine u turističkim zajednicama

 

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (u nastavku: Zakon) uređuje obvezu plaćanja članarine, osnovice i stope po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici, način plaćanja članarine, evidenciju, obračun i naplatu članarine te druga pitanja od značenja za plaćanje i raspoređivanje članarine turističkoj zajednici.​

 

Obveznici plaćanja članarine


Pravna i fizička osoba koja ima svoje sjedište, prebivalište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično, na području lokalne turističke zajednice koja je osnovana sukladno zakonu kojim se uređuje sustav turističkih zajednica, koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavlja djelatnost koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj, plaća članarinu turističkoj zajednici.

Pravna osoba koja se s više od 50 % financira iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili državnog proračuna ne plaća članarinu turističkoj zajednici.

Djelatnosti koje su temelj za plaćanje članarine turističkoj zajednici propisane su člankom 5. Zakona i razvrstavaju se u sljedećih 5 skupina:

 

PRVA SKUPINA

49.31 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika

49.32 Taksi-služba

49.39 Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.

50.1 Pomorski i obalni prijevoz putnika

51.10 Zračni prijevoz putnika

52.23 Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom

55 Smještaj

56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

65.12 Ostalo osiguranje, i to: osiguranje djece i školske mladeži od posljedica nezgode i posebna osiguranja mladeži od posljedica nezgode; osiguranje gostiju, posjetitelja priredbi, izletnika i turista od posljedica nezgode; putno zdravstveno osiguranje; turističko osiguranje; osiguranje pomoći (asistencije) za vrijeme puta, izvan mjesta boravka ili prebivališta; ostala osiguranja turističkih rizika; osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika marine; osiguranje jamstva (osiguranje jamčevine za paket-aranžmane); osiguranje od otkaza turističkih putovanja

66.12 Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima (djelatnosti mjenjačnica)

68 Poslovanje nekretninama

73.11 Agencije za promidžbu, i to: kreiranje promidžbenih kampanja (kreiranje reklama u novinama, časopisima i ostalim medijima, kreiranje reklama na otvorenom prostoru, reklamiranje iz zraka, uređenje štandova i ostalih objekata i prostora) i vođenje marketinških kampanja i ostale usluge oglašavanja koje su usmjerene na privlačenje i zadržavanje kupaca (marketing na mjestu prodaje, oglašavanje izravnom poštom i marketinško savjetovanje)

77.21 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport

79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

82.3 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

92 Djelatnosti kockanja i klađenja

93.12 Djelatnosti sportskih klubova

93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

DRUGA SKUPINA

50.3 Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima

52.29 Ostale prateće djelatnosti u prijevozu

61 Elektroničke komunikacije

77.11 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije

77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava

77.35 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zračnih prijevoznih sredstava

TREĆA SKUPINA

45.20 Održavanje i popravak motornih vozila

53 Poštanske i kurirske djelatnosti

59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova

81.30 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

90.01 Izvođačka umjetnost

90.04 Rad umjetničkih objekata

ČETVRTA SKUPINA

45.1 Trgovina motornim vozilima

45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

45.40 Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala

47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

58.11 Izdavanje knjiga

58.13 Izdavanje novina

58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

58.19 Ostala izdavačka djelatnost

59.13 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.2 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

60 Emitiranje programa

74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

PETA SKUPINA

45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala

45.31 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila

46.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom

46.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom

46.4 Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo

46.5 Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom

46.6 Trgovina na veliko ostalim strojevima, opremom i priborom

46.7 Ostala specijalizirana trgovina na veliko

46.9 Nespecijalizirana trgovina na veliko.

 

Stope za obračun članarine


Obveznici plaćanja članarine iz članka 5. Zakona plaćaju članarinu po sljedećim stopama:

Prva skupina 0,14212
Druga skupina 0,11367
Treća skupina​ 0,08527
Četvrta skupina 0,02842​
Peta skupina 0,01705

 

Osnovica za obračun članarine


Osnovicu za obračun članarine za pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit čine svi prihodi koje te osobe ostvaruju pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti u poslovnim jedinicama koje posluju na području lokalne turističke zajednice.

Osnovicu za obračun članarine za fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak čine svi primici koje te osobe ostvaruju pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti u poslovnim jedinicama koje posluju na području lokalne turističke zajednice.

Za obveznike poreza na dohodak od samostalne djelatnosti koji poreznu osnovicu utvrđuju u paušalnom iznosu, osnovicu za obračun članarine čine ukupno ostvareni naplaćeni primici.

 

Mjesto plaćanja članarine


Pravna i fizička osoba članarinu plaća na području općine, grada ili Grada Zagreba u kojem ima sjedište odnosno prebivalište, a za poslovne jedinice na području općine, grada ili Grada Zagreba gdje je sjedište poslovne jedinice.

Komentari su onemogućeni