Devizno i poslovanje gotovinom

 

Devizno poslovanje u RH uređeno je Zakonom o deviznom poslovanju (u nastavku: Zakon), a plaćanja u stranoj valuti uređena su Odlukom o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji.

Zakonom se uređuje:

 1.  poslovanje između rezidenata i nerezidenata u stranim sredstvima plaćanja i u kunama,
 2.  poslovanje između rezidenata u stranim sredstvima plaćanja,
 3.  jednostrani prijenosi imovine iz Republike Hrvatske i u Republiku Hrvatsku koji nemaju
  obilježja izvršenja posla između rezidenata i nerezidenata.

 

Tko su rezidenti u smislu Zakona o deviznom poslovanju?


Rezidentima se smatraju:

 1. pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osim njihovih podružnica u inozemstvu,
 2. podružnice stranih trgovačkih društava i trgovaca pojedinaca upisane u registar koji se vodi kod nadležnog tijela državne vlasti ili uprave u Republici Hrvatskoj,
 3. trgovci pojedinci, obrtnici i druge fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje samostalnim radom obavljaju gospodarsku djelatnost za koju su registrirane,
 4. fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj,
 5. fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj borave na osnovi važeće dozvole boravka u trajanju najmanje 183 dana, osim diplomatskih i konzularnih predstavnika stranih zemalja te članova njihovih obitelji,
 6. diplomatska, konzularna i druga predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu koja se financiraju iz proračuna te hrvatski državljani zaposleni u tim predstavništvima i članovi njihovih obitelji.

Sve druge osobe smatraju se nerezidentima.

 

Strana sredstva plaćanja


Strana sredstva plaćanja jesu devize, strana gotovina, čekovi i ostali novčani instrumenti koji glase na stranu valutu i koji su unovčivi u stranoj valuti.

Devize su novčana potraživanja od inozemstva.

Strana gotovina (novčanice i kovani novac) novčano je potraživanje od središnje banke ili države koja je gotovinu izdala.

Čekovi i ostali novčani instrumenti koji glase na stranu valutu i koji su unovčivi u stranoj valuti novčana su potraživanja od izdavatelja.

Napomena: Fizičke osobe koje ulaze u Europsku uniju ili izlaze iz Europske unije preko Republike Hrvatske, a prenose gotovinu u vrijednosti od 10.000,00 eura ili većoj, dužne su Ministarstvu financija – Carinskoj upravi prijaviti isto u pisanom obliku na obrascu za prijavu koji je dostupan u carinskim uredima na graničnim prijelazima i objavljen na internetskim stranicama Ministarstva financija – Carinske uprave i Financijskog inspektorata.

 

Kapitalni poslovi


Kapitalni poslovi su poslovi zaključeni između rezidenata i nerezidenata te jednostrani prijenosi imovine radi prijenosa kapitala, a koji nisu tekuća plaćanja.

U kapitalne poslove ubrajaju se:

 1. izravna ulaganja – sva ulaganja rezidenata u inozemstvu i nerezidenata u Republici Hrvatskoj koja ulagač obavi s namjerom uspostavljanja trajnih ekonomskih odnosa i ostvarivanja znatnog utjecaja na upravljanje pravnom osobom.,
 2. ulaganja u nekretnine,
 3. poslovi s vrijednosnim papirima,
 4. poslovi s udjelima u investicijskim fondovima,
 5. kreditni poslovi – komercijalni krediti i financijski krediti te jamstva i garancije,
 6. depozitni poslovi – poslovi nastali na temelju ugovora o depozitu između nerezidenta i banke te između rezidenta i nerezidentne financijske institucije; depozitnim poslom smatra se i ugovor o tekućem računu,
 7. plaćanja na osnovi ugovora o osiguranju,
 8. jednostrani prijenosi imovine – na osnovi poklona i pomoći, rente, nasljedstva, podmirenja duga useljenika u matičnoj zemlji, prijenosa imovine iseljenika u inozemstvo i dohotka osoba zaposlenih u Republici Hrvatskoj koje nisu rezidenti,
  a) osobni prijenosi imovine,
  b) fizički prijenosi imovine.

Kapitalni su poslovi i poslovi kojima se otuđuju prava stečena ulaganjem, odnosno vrijednosni papiri, repatrijacija sredstava i prijenos ostatka likvidacijske ili stečajne mase.

 

Tekući poslovi


Tekući poslovi su poslovi zaključeni između rezidenata i nerezidenata čija namjera nije prijenos kapitala.

Plaćanja i prijenosi s osnove tekućih poslova uključuju:

 1.  dospjela plaćanja na osnovi trgovine robom i uslugama s inozemstvom te na osnovi drugih tekućih poslova, uključujući usluge i normalne kratkoročne bankarske i kreditne olakšice,
 2.  dospjela plaćanja kamata i neto-dohotke od ostalih ulaganja,
 3. plaćanja umjerenog iznosa na ime amortizacije zajmova, smanjenje vrijednosti izravnih ulaganja i raspodjelu dobiti na osnovi udjela u vlasništvu,
 4. prijenose s osnove radničkih doznaka, mirovina, invalidnina i ostalih socijalnih primanja, poreza i pristojba, međudržavne suradnje, likvidiranih šteta na temelju ugovora o osiguranju, prijenose s osnove dobitaka u igrama na sreću, naknada za koncesije, članarina i kazna (penala) te umjerenih doznaka na ime troškova za uzdržavanje obitelji.

 

Plaćanje i naplata u devizama između rezidenata


Dopušteni su plaćanje i naplata između rezidenata u stranim sredstvima plaćanja u sljedećim slučajevima:

 1. pri kupoprodaji robe s carinskog skladišta tipa D i u izdvojenim prodajnim mjestima carinskog, trošarinskog ili poreznog skladišta;
 2. za isplatu i povrat troškova službenog puta i drugih troškova povezanih s time u drugoj državi uključujući terenski dodatak;
 3. pri posredničkim poslovima u međunarodnom prijevozu i turističko-agencijskim uslugama, između posrednika i drugog rezidenta fizičke osobe, za uslugu koju je pružio nerezident.

Dopušteni su plaćanje i naplata između rezidenata u devizama u sljedećim slučajevima:

 1. pri kupoprodaji na primarnom tržištu blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke i vrijednosnih papira izdanih od Republike Hrvatske koji glase na stranu valutu;
 2. pri kupoprodaji vrijednosnih papira koji kotiraju ili su izdani u drugoj državi, između investitora i ovlaštenog društva te između ovlaštenih društava, osim vrijednosnih papira koji su izdani u drugoj državi, a kotiraju u Republici Hrvatskoj;
 3. za isplatu plaća radnicima rezidenata koji su privremeno na radu u drugoj državi (radnici na radilištima u drugoj državi, u predstavništvima, pomorci, konzuli, diplomati i slično);
 4. pri kupoprodaji robe i usluga između korisnika slobodne zone te pri kupoprodaji robe i usluge između korisnika slobodne zone i rezidenta izvan zone, ako je riječ o domaćoj robi ili usluzi koja je namijenjena trgovini s nerezidentima i ako roba izlazi iz Republike Hrvatske ili ako je riječ o stranoj robi ili usluzi
 5. pri izvođenju investicijskih radova u drugoj državi, između nositelja posla i drugih sudionika u poslu za iznos naplaćenih radova;
 6. pri posredničkim poslovima u međunarodnom prijevozu i turističko-agencijskim uslugama, između posrednika i drugog rezidenta, za uslugu koju je pružio ili primio nerezident
 7. kod tekućih poslova u trgovini s nerezidentima, između posrednika i drugog rezidenta za plaćanje i naplatu robe i usluga, ako roba prelazi državnu granicu Republike Hrvatske;
 8. u postupku unutarnje proizvodnje za uslugu dorade, obrade i prerade uključujući i utrošeni materijal, koju je rezident pružio nositelju unutarnje proizvodnje;
 9. pri obračunu po platnim karticama za iznos plaćanja ili podizanja gotovine platnom karticom domaćeg izdanja kojom se rezident koristio u drugoj državi, odnosno za iznos naplate ili podizanja gotovine platnom karticom stranog izdanja kojom se nerezident koristio u Republici Hrvatskoj;
 10. između podružnice stranog osnivača i drugog rezidenta ako plaćanje i naplata predstavljaju ispunjenje obveze iz ugovora sklopljenog između tog drugog rezidenta i stranog osnivača te podružnice;
 11. pri izdavanju i otkupu udjela u investicijskim fondovima osnovanima u Republici Hrvatskoj.

 

Plaćanja i naplate za tekuće poslove između rezidenta i nerezidenta


Plaćanje i naplata u stranim sredstvima plaćanja za tekuće poslove između rezidenata i nerezidenata dopušteni su pri trgovanju uslugama.

Plaćanje i naplata u devizama za tekuće poslove između rezidenata i nerezidenata dopušteni su pri trgovanju robom.

Plaćanje i naplata u stranoj gotovini i čekovima koji glase na stranu valutu za tekuće poslove između rezidenata i nerezidenata dopušteni su pri trgovanju robom ako roba prelazi državnu granicu Republike Hrvatske. Dakle, za robu koja ne prelazi granicu RH nije dopušteno vršiti naplatu u stranoj gotovini. 

Rezidenti mogu primiti naplatu u poslovima sa nerezidentima u gotovini u kunama, stranoj gotovini i čekovima. Pritom, jedna transakcija u odnosu sa nerezidentom ne može biti veća od 75.000,00 kn.

Naplaćena strana gotovina mora se položiti u banku u roku od 3 dana od naplate.

Pri plaćanju u stranoj gotovini potrebno je:

 1. banci predočiti predračun, račun ili ugovor,
 2. podići uz prilaganje predračuna, računa ili ugovora, stranu gotovinu u poslovnoj banci,
 3. u roku od 60 dana od podizanja gotovine na temelju predračuna poslovnoj banci treba predočiti dokaze da su novci iskorišteni za plaćanje primljene isporuke ili ih vratiti poslovnoj banci.

Svota u kojoj se nerezidentnoj osobi može platiti račun je ograničena na 75.000,00 kn ili odgovarajuću protuvrijednost u stranoj valuti.

Ne postoje ograničenja u iznošenju ili unošenju strane gotovine ili kuna (fizička osoba dužna je prijaviti prijenose od 75.000,00 kn ili veće ako prenosi gotovinu izvan EU).

 

Plaćanja i naplate za kapitalne poslove između rezidenta i nerezidenta


Dopušteni su plaćanje i naplata u devizama između rezidenta i nerezidenta za kapitalne poslove, osim u slučajevima:

 1. kupoprodaje nekretnine u Republici Hrvatskoj i udjela u trgovačkim društvima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj;
 2. kupoprodaje vrijednosnih papira koji kotiraju ili su izdani u Republici Hrvatskoj bez obzira na to glase li na stranu valutu ili kune, osim vrijednosnih papira koji su izdani u Republici Hrvatskoj, a kotiraju u drugoj državi.

 

Statističko izvještavanje HNB-a


Rezidenti su dužni, u skladu s odredbama Zakona i podzakonskih propisa, izvješćivati Hrvatsku narodnu banku o poslovima koje su sklopili s inozemstvom.

Na temelju Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja, rezidenti su dužni Hrvatsku narodnu banku izvještavati, u rokovima i na način propisan odredbama o:

 1. izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima,
 2. poslovima s vrijednosnim papirima,
 3. kreditnim poslovima,
 4. depozitnim poslovima,
 5. transakcijama s inozemstvom na osnovi građevinskih usluga,
 6. prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s
  inozemstvom,
 7. transakcijama povezanima s međunarodnim prijevozom,
 8. međunarodnim transakcijama povezanima s osiguranjem,
 9. isplatama plaća, dodataka na plaće i drugih naknada na osnovi rada nerezidentima,
 10. financijskim izvedenicama,
 11. poslovima oplemenjivanja s inozemstvom.

Rezidenti, osim banaka, dužni su voditi nadzornu knjigu o plaćanju i naplati u kapitalnim poslovima s inozemstvom neovisno o tome trebaju li podatke koji se u nju unose upisivati u druge knjige i evidencije koje su obvezni voditi prema drugim propisima.

Nadzorna knjiga mora biti dostupna deviznoj kontroli odmah, a najkasnije sljedeći radni dan.

 

Poslovanje gotovinom u tuzemstvu


Gotovinske isplate i uplate unutar RH detaljnije su određene u Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te u Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Zakon o fiskalizaciji propisuje najvišu svotu plaćanja ili naplate u gotovini između obveznika fiskaliazcije u svoti od 5.000,00 kn po jednom računu.

Obveznici fiskalizacije su: 

 • fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti prema odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak te,
 • pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit prema zakonu kojim se uređuje porez na dobit.​

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisuje ograničenja gotovinske naplate i plaćanja koja se odnosi na sve pravne i fizičke osobe koje obavljajući registriranu djelatnost posluju gotovim novcem. Pravna ili fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost u RH ne smije primiti naplatu ili obaviti plaćanje gotovim novcem u iznosu 75.000,00 kn ili većem. 

Komentari su onemogućeni