Donacije i darovanja

 

Donacija ili darovanje je davanje u novcu, stvarima ili uslugama primatelju i to bez ikakve naknade ili protučinidbe.

Zakon o obveznim odnosima uređuje pojam darovanja putem ugovora o darovanju dok pojam donacije nije pravno uređen već se u većini slučajeva poistovjećuje s darovanjem.

Ugovor o darovanju nastaje kad se darovatelj obveže prepustiti obdareniku bez protučinidbe stvar ili imovinsko pravo, a obdarenik to prihvati.

Darovanjem se smatraju također oprost i isplata duga uz dužnikovu suglasnost.

Ne smatraju se darovanjem odricanje od nasljedstva, odricanje od prava prije nego je stečeno ili prava koje je sporno, ispunjenje neke moralne obveze i prenošenje na drugoga stvari ili prava s namjerom da ga se obveže na protučinidbu.

U slučaju neprihvaćanja dara darovatelj može zahtijevati njegov povrat prema pravilima o stjecanju bez osnove.

Ugovor o darovanju nekretnine sklapa se u pisanom obliku.

 

Donacije i darovi s motrišta Zakona o porezu na dobit


Zakon o porezu na dobit uređuje pojam porezno priznatih, odnosno nepriznatih darovanja.

Porezno su priznata darovanja u naravi ili novcu, učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima (drugim osobama koje se mogu darivati za propisane namjene i u propisanim iznosima, smatraju se i tijela državne, lokalne i područne (regionalne) samouprave), ako nisu veća od 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini.

Iznimno, svota može biti i veća od 2% prihoda prethodne godine ako je dana prema odlukama nadležnih ministarstva o provedbi financiranja posebnih programa i akcija.

U darovanja spada i plaćanje troškova za zdravstvene potrebe fizičkih osoba (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala te troškovi prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove​) rješavanje kojih nije plaćeno osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe, a pod uvjetom da je darovanje odnosno plaćanje troškova obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava.

U darovanja u smislu Zakona o porezu na dobit ne spadaju sponzorstva ako je zauzvrat učinjena promidžba tvrtke, proizvoda ili znaka sponzora ili darovatelja.

U porezno priznata darovanja se mogu uključiti i darovanja poreznih obveznika proizvođača i trgovaca hrane koji, u cilju sprečavanja uništavanja velikih količina hrane i zaštite okoliša, daruju hranu osobama koje djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima u svrhe socijalne, humanitarne i druge pomoći, te osobama pogođenim elementarnim nepogodama i prirodnim katastrofama, pod uvjetom da su ta darovanja izvršena u skladu s posebnim propisima Ministarstva poljoprivrede.

 

Donacije i darovi s motrišta Zakona o porezu na dohodak


Dohotkom se ne smatraju:

  1. primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja pravnih i fizičkih osoba, a za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala te troškove prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove), rješavanje kojih nije plaćeno obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe, a pod uvjetom da je darovanje, odnosno plaćanje nastalih izdataka za tu namjenu obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava i/ili
  2. primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja (materijalnih i financijskih dobara) od pravnih i fizičkih osoba, za podmirivanje potreba, prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama koje imaju općekorisnu svrhu u korist osjetljivih skupina.
Humanitarnim akcijama smatraju se akcije u skladu s propisom kojim se uređuju uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći.
Javno oglašenim akcijama smatraju se akcije koje imaju općekorisnu svrhu u korist osjetljivih skupina, a iz kojih nedvojbeno proizlazi potrebitost situacije te u kojima je javno objavljen
žiroračun fizičke osobe u potrebi, otvoren zbog prikupljanja sredstava u okviru te akcije.
Ako primljena darovanja nisu u cijelosti ili dijelom utrošena za humanitarne svrhe odnosno općekorisne svrhe neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja smatraju se oporezivim primitkom. Iznimno, neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja ne smatraju se oporezivim primitkom ako se isti dalje daruju za humanitarne svrhe odnosno općekorisne svrhe.

Obveznik poreza na dohodak može uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiroračun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u tekućoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak ili je proveden poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

Osobni odbitak se uvećava za darovanja dana iznad propisane visine, pod uvjetom da su dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, ali ne i za redovitu djelatnost primatelja darovanja.

Dohotkom se ne smatraju niti potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda koje poslodavac daje radnicima pod uvjetom da je Vlada RH proglasila prirodnu katastrofu za to područje te pod uvjetom da su omogućeni svim radnicima koji su pretrpjeli štetu.

Donacije u darovi u kontekstu oporezivanja PDV-om


U Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u Članku 4.  propisano je što je predmet oporezivanja.

Novac nije jedan od predmeta oporezivanja, osim ako se radi o primljenim predujmovima. Stoga donacije u novcu nisu oporezive PDV-om.

Između ostalog, oporezuje se isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu.

Svaki porezni obveznik mora za isporučena dobra i usluge izdati račun, a pritom nije važno da li primatelj računa isti treba platiti ili ne. Stoga se za darovana dobra i usluge treba izdati račun s obračunatim PDV-om, no s napomenom kako primatelj isti nije u obvezi platiti.

Kada darovatelj daruje dobra koja prethodno mora nabaviti jer nisu dio njegove poslovne imovine, tada ima pravo priznati pretporez po ulaznom računu te na izlaznom računu za danu donaciju zaračunava PDV.

PDV-a je oslobođena donacija hrane koju obavi porezni obveznik krajnjim primateljima prema posebnom propisu i koji su registrirani kao posrednici koji sudjeluju u lancu doniranja hrane.

U slučaju elementarnih nepogoda porezno priznatim manjkom dobara smatrat će se i isporuke hrane bez naknade koje se obave izravno krajnjim primateljima sukladno posebnom propisu o doniranju hrane i hrane za životinje.

Porezni obveznik koji obavlja isporuke hrane bez naknade obvezan je dostaviti Poreznoj upravi u elektroničkom obliku podatke o navedenim isporukama do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja oporezivanja na Obrascu DONH. 

Primjer odluke o darovanju dostupan je na poveznici: Odluka o darovanju

Komentari su onemogućeni