Drugi dohodak

 

Prema članku 39. Zakona o porezu na dohodak drugi dohodak ostvaruje se s osnove primitaka koji se ne smatraju primicima od:

 1. nesamostalnog rada,
 2. samostalne djelatnosti,
 3. imovine i imovinskih prava,
 4. kapitala.

 

Primicima po osnovi drugog dohotka se osobito smatraju:

 1. primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu
 2. autorske naknade isplaćene prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava
 3. primici po osnovi djelatnosti športaša
 4.  primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, športskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti
 5. primici u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici,
 6. nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja iznad propisanog iznosa​
 7. primici učenika i studenata na školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga prema posebnim propisima iznad propisanog iznosa
 8. stipendije učenicima i studentima za redovito školovanje na srednjim školama, preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijima iznad propisanog iznosa
 9. športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima amaterima za njihovo športsko usavršavanje iznad propisanog iznosa
 10. nagrade za športska ostvarenja i naknade športašima amaterima prema posebnim propisima iznad propisanih iznosa i/ili
 11. ostali posebno nenavedeni primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji.

 

NEOPOREZIVI IZNOSI PRIMITAKA FIZIČKIH OSOBA KOJE OSTVARUJU DRUGI DOHODAK

 

R.br. Primici na koje se do propisanog iznosa ne plaća porez na dohodak Iznos u kn
1 2 4
1. Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja do 1.750,00 mjesečno
2. Primici po posebnim propisima učenika i studenata na školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga do 15.000,00

godišnje

3. Potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja do 1.750,00 mjesečno
4. Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima do 1.750,00 mjesečno
5. Stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima do 4.000,00 mjesečno
6. Športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje do 1.750,00 mjesečno
7. Nagrade za športska ostvarenja do 20.000,00

godišnje

8. Naknade koje se isplaćuju športašima amaterima prema posebnim propisima do 1.750,00 mjesečno

 

IZDACI PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA


Izdacima koji se priznaju pri utvrđivanju drugog dohotka smatraju se uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja iz primitaka, prema posebnim propisima.

Iznimno, pri utvrđivanju drugog dohotka izdaci se, prije izdataka za obvezne doprinose, ako su obračunani i plaćeni prema posebnim propisima, priznaju u visini 30% ostvarenih primitaka fizičkim osobama po osnovi:

 1. autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava, uključujući i naknade za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost,
 2. profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i športaša koji su osigurani po toj osnovi i doprinose za obvezna osiguranja plaćaju prema rješenju i/ili
 3. primitaka nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, športske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama.

Porezni obveznik koji ostvaruje drugi dohodak po osnovi djelatnosti može na vlastiti zahtjev, upisom u registar poreznih obveznika, utvrđivati dohodak na način propisan za samostalne djelatnosti. Zahtjev za promjenom načina utvrđivanja i oporezivanja dohotka porezni obveznik obvezan je podnijeti na početku ostvarivanja dohotka, na početku obavljanja djelatnosti ili do kraja tekuće godine za iduću godinu. Porezni obveznik koji je temeljem ostvarivanja primitaka od drugog dohotka počeo voditi poslovne knjige, ne može koristiti izdatke u visini 30% ostvarenih primitaka.

 

PREDUJAM POREZA NA DOHODAK OD DRUGOG DOHOTKA


Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka plaća se po odbitku, po stopi od 20% bez priznavanja osobnog odbitka. 

Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji prilikom svake isplate i istodobno s isplatom. Na isti način isplatitelji obračunavaju i obustavljaju predujam poreza na dohodak koji ostvare nerezidenti obavljanjem djelatnosti.

Iznimno, predujam poreza na dohodak od drugog dohotka po osnovi primitaka učenika i studenata na školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga plaća se po odbitku, po stopi od 20% od osnovice koju čini iznos primitka iznad propisanog neoporezivog iznosa primitaka učenika i studenata na školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga i iznosa godišnjeg osnovnog osobnog odbitka.

Komentari su onemogućeni