INO-DOH obrazac

 

Ukupan svjetski dohodak – dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala i drugi dohodak – koji je rezident ostvario u tuzemstvu i inozemstvu podložni su godišnjem oporezivanju u RH.

Fizička osoba, hrvatski rezident, obvezna je prijaviti inozemni dohodak, bez obzira na to koja je zemlja izvor tog dohotka i je li u primjeni Međunarodni ugovor ili nije.

Fizička osoba smatra se hrvatskim rezidentom sve do trenutka dok na nadležnoj ispostavi Porezne uprave ne pokrene postupak utvrđivanja porezne rezidentnosti.

Postupak utvrđivanja porezne rezidentnosti pokreće se predajom popunjenog Upitnika TI. Ako nadležna ispostava porezne uprave utvrdi nerezidentnost, tada porezni obveznik svoj svjetski dohodak oporezuje u drugoj državi.

 

Prijava inozemnog dohotka


Temeljno je načelo kako se na dohodak ostvaren u inozemstvu plaća porez u RH u roku od 30 dana od dana primitka.

No, pod određenim uvjetima porez na inozemni dohodak može se obračunati i platiti jednom godišnje, i to do 31. siječnja sljedeće godine.

Da bi fizička osoba, rezident, mogla podnijeti prijavu inozemnog dohotka jednom godišnje, a ne u roku 30 dana, porez na taj inozemni dohodak mora biti plaćen u inozemstvu, pod uvjetom da Međunarodni ugovor ne propisuje izuzeće za plaćanja poreza u zemlji izvora dohotka.

Dakle, kada rezident RH plati porez na dohodak u zemlji gdje je radio u inozemstvu, nije obvezan plaćati porez na dohodak tijekom godine u RH, nego je obvezan predati izjavu o plaćenom porezu u inozemstvu u roku od 8 dana od ostvarenog prvog primitka (INO-IZJAVA) i ostvareni dohodak prikazati na Obrascu INO-DOH do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Obrazac INO-IZJAVA zamjenjuje Obrazac RPO, te je njezinim podnošenjem ispunjena obveza prijave u Registar poreznih obveznika.

Ako porez nije plaćen u inozemstvu, fizička osoba, rezident, porez na ostvareni inozemni dohodak treba prijaviti u roku od 30 dana na Obrascu JOPPD.

 

Izračun poreza na inozemni dohodak


Na temelju dostavljenog izvješća INO-DOH, Porezna će uprava obračunati porez na dohodak, uz primjenu uračunavanja poreza koji je rezident platio u inozemstvu, a koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak.

Porez plaćen u inozemstvu koji se može uračunati u tuzemni porez utvrđuje se tako da se na konačni dohodak ostvaren iz inozemstva ili u inozemstvu primjeni tuzemna porezna stopa propisana za taj dohodak te tako dobivena svota predstavlja najvišu svotu do koje se može uračunati plaćeni inozemni porez.

Ako je fizička osoba platila porez u inozemstvu po višoj stopi nego što je propisano u međunarodnom ugovoru u RH će joj se uračunati samo svotu poreza utvrđenu po stopi koja je predviđena međunarodnim ugovorom, a više plaćeni porez u inozemstvu porezni obveznik može tražiti isključivo od države izvora dohotka.

Komentari su onemogućeni