Inozemne usluge i PDV

 

Inozemnim uslugama se smatraju usluge koje inozemni porezni obveznici obavljanju hrvatskim poreznim obveznicima ili hrvatski porezni obveznici obavljaju usluge inozemnim poreznim obveznicima. Za određivanje poreznog položaja inozemnih usluga, potrebno je odrediti mjesto obavljanja usluga.

 

Temeljno načelo oporezivanja usluga


Članak 17. Zakona o PDV-u definira dva osnovna pravila koja se primjenjuju pri određivanju mjesta oporezivanja usluga:

 1. Mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika. Primjenjuje se načelo zemlje primatelja usluge za B2B (business to business) usluge. Navedeno načelo primjenjuje se neovisno o tome jesu li porezni obveznici iz EU ili trećih zemalja. Dakle, PDV obračunava primatelj usluge.
 2. Mjestom obavljanja usluga osobi koja nije porezni obveznik, tzv. B2C (business to customers) usluge, smatra se mjesto u kojem porezni obveznik koji obavlja usluge ima sjedište. U ovom slučaju, PDV obračunava pružatelj usluge.

Uz navedena pravila postoje i određene iznimke od općih načela oporezivanja koje su propisane člancima 18. – 26. Zakona o PDV-u.

 

Porezni obveznik


U vezi s određivanjem mjesta obavljanja usluga poreznim obveznikom se prema čl. 16. Zakona o PDV-u smatraju:

 • porezni obveznik koji obavlja i djelatnosti ili isporuke koje se ne smatraju oporezivim isporukama dobara ili usluga u smislu čl. 4. st. 1. Zakona o PDV-u, te se smatra poreznim obveznikom u odnosu na sve usluge koje su mu obavljene;
 • pravna osoba koja nije porezni obveznik, a registrirana je za potrebe PDV-a.

Poreznim obveznikom NE smatraju se fizičke osobe – krajnji potrošači kao primatelji ili pružatelji usluga.

 

Iznimke od općeg načela oporezivanja usluga


1. Posredničke usluge obavljene osobama koje nisu porezni obveznici – članak 18.

Mjestom obavljanja usluga osobi koja nije porezni obveznik koje obavlja posrednik u tuđe ime i za tuđi račun smatra se mjesto gdje je obavljena transakcija za koju se posreduje.

2. Usluge u vezi s nekretninama – članak 19.

Mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama, uključujući usluge stručnjaka i posrednika za prodaju nekretnina, smještaj u hotelima ili objektima slične namjene uključujući kampove za odmor ili mjesta uređena za kampiranje, davanje prava na uporabu nekretnina i usluge pripreme i koordinacije građevinskih radova, kao što su usluge arhitekata i građevinskog nadzora, smatra se mjesto gdje se nekretnina nalazi !

3. Usluge prijevoza – članak 20. 

Mjestom obavljanja usluga prijevoza putnika smatra se mjesto gdje se obavlja prijevoz, razmjerno prijeđenim udaljenostima.

Mjestom obavljanja usluge prijevoza dobara, osim prijevoza dobara unutar EU, osobama koje nisu porezni obveznicima, smatra se mjesto gdje se obavlja prijevoz, razmjerno prijeđenim udaljenostima.

Mjestom obavljanja usluga prijevoza dobara unutar EU osobama koje nisu porezni obveznici smatra se mjesto početka prijevoza.

PDV se ne obračunava osobama koje nisu porezni obveznici na dio prijevoza dobara unutar EU koji se obavlja na vodama koje ne pripadaju području unutar EU.

4. Usluge u kulturi i njima slične usluge, pomoćne usluge u prijevozu i usluge u vezi s pokretnim dobrima – članak 21.

Mjestom obavljanja usluga pristupa kulturnim, umjetničkim, sportskim, znanstvenim, obrazovnim, zabavnim i sličnim događanjima kao što su izložbe i sajmovi te pomoćnih usluga u vezi s tim pristupom, obavljenih poreznom obvezniku ili osobi koja nije porezni obveznik, smatra se mjesto gdje se ta događanja stvarno odvijaju.

Mjestom obavljanja sljedećih usluga osobi koja nije porezni obveznik jest mjesto gdje se te usluge stvarno obavljaju:

 • pomoćne usluge u prijevozu kao što su utovar, istovar, pretovar, rukovanje i sl.
 • procjena pokretnih materijalnih dobara i radovi na takvim dobrima.

5. Usluge pripremanja hrane i usluge opskrbe pripremljenom hranom i pićem – članak 22.

Mjestom obavljanja usluga pripremanja hrane i obavljanja usluge prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanja i usluživanja pića u tim objektima osim onih koje se stvarno obavljaju na brodovima ili vlakovima tijekom dionice prijevoza putnika obavljenog unutar EU, smatra se mjesto gdje se te usluge stvarno obavljaju.

Mjestom obavljanja usluga pripremanja hrane i obavljanja usluge prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanja i usluživanja pića koje se stvarno odvijaju na brodovima, u zrakoplovima ili vlakovima tijekom dionice prijevoza putnika obavljenog unutar EU, smatra se mjesto početka prijevoza putnika.

6. Iznajmljivanje prijevoznih sredstava – članak 23.

Mjestom obavljanja usluga kratkotrajnog iznajmljivanja (do 30 dana za prijevozna sredstva, i do 90 dana za plovila) prijevoznih sredstava smatra se mjesto gdje se ta prijevozna sredstva stavljaju na raspolaganje primatelju usluge.

Mjesto dugotrajnog iznajmljivanja prijevoznih sredstava, osobi koja nije porezni obveznik, je mjesto gdje ta osoba ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište.

Mjestom dugotrajnog iznajmljivanja plovila za razonodu, osobi koja nije porezni obveznik, smatra se mjesto gdje je to plovilo stvarno stavljeno na raspolaganje korisniku ako tu uslugu obavi isporučitelj iz mjesta u kojem ima sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu koja se nalazi u tom mjestu.

7. Ostale usluge – članak 24.

Mjestom obavljanja sljedećih usluga osobi koja nije porezni obveznik i koja ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište izvan EU smatra se mjesto gdje taj primatelj usluga ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište:

 • prijenos i ustupanje autorskih prava, patenata, licencija, zaštitnog znakovlja i sličnih prava;
 • usluge oglašavanja,
 • usluge konzultanata, inženjera, odvjetnika, računovođa, prevoditelja i druge slične usluge savjetovanja;
 • usluge obrade podataka;
 • ustupanje informacija, uključujući informacije o poslovnim postupcima i iskustvu,
 • bankarske i financijske transakcije, transakcije osiguranja uključujući reosiguranje, uz izuzetak iznajmljivanja sefova,
 • ustupanje osoblja,
 • iznajmljivanje pokretne materijalne imovine, osim svih prijevoznih sredstava,
 • suzdržavanje od obavljanja, u cijelosti ili djelomično, gospodarske djelatnosti ili prava;
 • omogućavanje pristupa do sustava za prirodni plin koji se nalazi na području EU ili do bilo koje mreže koja je priključena na takav sustav, te do sustava za električnu energiju ili mrežu za grijanje ili hlađenje…

 

 

Komentari su onemogućeni