Kolektivni ugovor za graditeljstvo

 

Kolektivni ugovor za graditeljstvo NN 93/20 potpisali su Udruga poslodavaca i Sindikat graditeljstva Hrvatske te se počeo primjenjivati krajem rujna 2015. godine. Njegov je sastavni dio bio Dodatak kolektivnom ugovoru za graditeljstvo. Odlukom o proširenju primjene Kolektivnog ugovora graditeljstva primjena tog ugovora proširena je na sve poslodavce i radnike u RH u djelatnosti građevinarstva – sektor F. Kolektivni ugovor mijenjan je u dva navrata, posljednji put u 2020. godini. U nastavku donosimo osnovne odredbe važne za poslovanje poduzetnika u sektoru graditeljstva.

 

Ugovor o radu


Osim stavki propisanih Zakonom o radu, ugovor o radu mora sadržavati:

– naznaku koeficijenta ili bruto plaće u novcu za grupu složenosti poslova odnosno tarifnu skupinu u koju su razvrstani poslovi koje će obavljati radnik. Bruto plaća mora biti jednaka ili veća od iznosa plaće sukladno mjerilima iz kolektivnog ugovora.

 

Probni rad


Probni rad za radnike do trećeg stupnja stručne spreme ne može se ugovorom o radu utvrditi u trajanju dužem od 2 mjeseca, a za ostale radnike do 6 mjeseci.

Ako je ugovoren probni rad, otkazni rok je 7 dana.

 

Radno vrijeme te dnevni, tjedni i godišnji odmor radnika


Puno radno vrijeme iznosi 40 sati tjedno.

Radno vrijeme radnika može se rasporediti u jednakom, odnosno nejednakom trajanju po danima, tjednima, odnosno mjesecima.

Dnevni, tjedni odnosno mjesečni nejednak raspored radnog vremena utvrđuje se sukladno kolektivnom ugovoru na razini poslodavca ili odlukom poslodavca:

 • razdoblje unaprijed utvrđenog rasporeda radnog vremena ne može biti kraće od 1 mjeseca niti duže od godinu dana i mora odgovarati radnikovom punom ili nepunom radnom vremenu,
 • radnik u svakom razdoblju od 6 uzastopnih mjeseci ne smije raditi duže od prosječno 48 sati tjedno uključujući prekovremeni rad,
 • radnik može raditi najduže 10 sati dnevno i 56 tjedno, a iznimno 60 sati tjedno uključujući prekovremeni rad.

O rasporedu jednakog ili nejednakog radnog vremena ili njegovoj izmjeni radnika se mora obavijestiti najmanje 7 dana ranije.

Tijekom vremenskog razdoblja od dvadeset četiri sata, radnik ima pravo na dnevni odmor od najmanje dvanaest sati neprekidno.

Radnik ima pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje dvadeset četiri sata, kojem se pribraja dnevni odmor iz prethodnog stavka.

Najkraće trajanje plaćenog godišnjeg odmora na kojeg radnik ima pravo svake kalendarske godine je 4 tjedna.

Ako je radno vrijeme raspoređeno na 5 dana u tjednu, u najkraće trajanje plaćenog godišnjeg odmora uračunava se 20 radnih dana, a ako je radno vrijeme raspoređeno na 6 radnih dana tjedno, u najkraće trajanje plaćenog godišnjeg odmora uračunavaju se 24 radna dana.

 

Plaća


Poslodavac je dužan radniku za njegov rad isplatiti plaću koja se sastoji od:

– osnovne plaće utvrđene po osnovi složenosti poslova radnog mjesta na koje je radnik raspoređen i normalnih uvjeta rada na tom radnom mjestu

– stimulativnog dijela plaće po osnovi ostvarenih rezultata rada, ako je određena pravilnikom o radu, odlukom poslodavca ili ugovorom o radu

– dodatka na plaću po osnovi radnog staža kod poslodavca – osnovna plaća radnika povećava se za svaku navršenu godinu radnog staža kod poslodavca 0,5%.

– dodatka za otežane uvjete rada, ako se radi pod otežanim uvjetima.

Plaću je poslodavac dužan isplatiti u pravilu do 15-og, iznimno najkasnije do 20-og dana nakon obavljenog rada za razdoblje za koje se plaća isplaćuje.

Najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove utvrđuje se počev od 1. rujna 2020. godine u mjesečnom iznosu 4.200,00 kuna.

 

Uvećanja plaće


 1. Za prekovremeni rad cijena sata rada radnika povećava se za 30 %,
 2. Za noćni rad između 22 sata i 6 sati ujutro cijena sata rada radnika povećava se za 30%,
 3. Za rad nedjeljom cijena sata rada radnika povećava se za 30%, a za dan Uskrsa, blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom za 50%,
 4. Za rad u drugoj smjeni cijena sata rada radnika povećava se za 10%.

 

Prigodna nagrada 


Radnik ima pravo na prigodnu nagradu u visini od 1.800,00 – 2.000,00 kuna godišnje pod uvjetom da radnik u tekućoj godini stječe pravo na puni godišnji odmor.

 

Naknada plaće


Radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora u visini njegove prosječne plaće isplaćene za rad u tuzemstvu u prethodna tri mjeseca ili za prethodni mjesec ako je to za njega povoljnije. Naknada se isplaćuje s plaćom za mjesec u kojem se koristi godišnji odmor.

Radnik ima pravo na naknadu plaće u visini njegove prosječne plaće isplaćene za rad u tuzemstvu u prethodna tri mjeseca ili za prethodni mjesec, ako je to za njega povoljnije, za vrijeme kad ne radi zbog:

– plaćenog dopusta

– državnih blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom

– drugih slučajeva utvrđenih zakonom, sporazumom s radničkim vijećem i Kolektivnim ugovorom, kada njime za pojedine slučajeve nije određena visina naknade u drugom iznosu.

 

Materijalna prava radnika


 1. Radnik koji je upućen na službeno putovanje u zemlji ima pravo na dnevnicu i na naknadu putnih troškova. Puni iznos dnevnice je 150,00 do 200,00 kuna,
 2. Dnevnica za rad na terenu iznosi od 120,00 kn do 200,00 kn ako radnik boravi na terenu (ne putuje svaki dan kući), a ako putuje svaki dan kući, dnevnica za rad na terenu iznosi od 70,00 do 120,00 kuna dnevno,
 3. Naknada za odvojeni život od obitelji isplaćuje se zbog pokrića povećanih troškova života ili djelomičnog pokrića tih troškova, a može se odobriti u visini od 600,00 kuna do maksimalno neoporezivog iznosa propisanog poreznim propisima mjesečno,
 4. Radnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u visini stvarnih troškova prijevoza javnim prometom prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte. U slučajevima kada ne postoji javni prijevoz, za svaki dan rada radnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u iznosu od 1,00 kunu po kilometru udaljenosti do radnog mjesta u oba smjera.
 5. Poslodavac može isplatiti novčanu paušalnu naknadu za podmirenje troškova prehrane u visini 400,00 kuna mjesečno odnosno na iznos proporcionalan broju odrađenih radnih dana u mjesecu,
 6. Ukoliko radnik ima pravo na korištenje privatnog automobila u službene svrhe, nadoknadit će mu se troškovi u visini 2,00 kn po prijeđenom kilometru odnosno u visini neoporezivog iznosa sukladno važećim poreznim propisima,
 7. Učenicima i studentima na obveznoj praksi pripada za vrijeme prakse nagrada u visini od 600,00 do 1.250,00 kuna mjesečno, odnosno srazmjerno vremenu provedeno na praksi,
 8. Kad radnik stekne uvjete i ostvari pravo na mirovinu pripada mu pravo na otpremninu u visini od 8.000,00 kuna,
 9. Poslodavac može jednom godišnje, radnikovom djetetu do 15 godina starosti, osigurati poklon orijentaciono do visine 400,00 kuna. Radnik ima pravo na dar u naravi u iznosu od 400,00 kuna godišnje.

 

Napomene


 1. U prilogu 1. Kolektivnog ugovora za graditeljstvo nalazi se popis poslova po grupama složenosti te pripadajući minimalni koeficijent za izračun osnovne plaće radnika.
 2. U Dodatku kolektivnog ugovora za graditeljstvo propisane su određene odredbe vezane za upućivanje i rad radnika u inozemstvu.

Komentari su onemogućeni