Neoporezivi primici radnika u 2021. godini

 

Pravilnik o porezu na dohodak¹ NN 10/17 – 1/21 u članku 7., stavku 2. definira iznose primitaka, što ih po osnovi nesamostalnog rada poslodavac isplaćuje svojim radnicima, a koji se ne smatraju oporezivim dohotkom. U nastavku slijedi popis najčešće isplaćivanih neoporezivih primitaka u našoj poslovnoj praksi.

 

Redni broj. Namjena neoporezivog primitka Iznos
1. Prigodne nagrade – božićnica, uskrsnica, regres do 3.000,00 kn godišnje
2. Naknada za odvojeni život od obitelji do 1.750,00 kn mjesečno
3. Otpremnine – za odlazak u mirovnu do 8.000,00 kn
4. Otpremnine – poslovno ili osobno uvjetovani otkaz do 6.500,00 kn za svaku navršenu godinu radnog staža kod tog poslodavca
5. Dar djetetu do 15. godine starosti do 600,00 kn godišnje
6. Dnevnice za službeni put i za terenski rad u tuzemstvu – trajanje više od 12 sati do 200,00 kn
7. Dnevnice za službeni put u tuzemstvu – trajanje više od 8 manje od 12 sati do 100,00 kn
8. Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo i dnevnica za terenski rad u inozemstvu – trajanje više od 12 sati do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna²
9. Potpore za novorođenče do 10.000,00 kn
10. Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju do visine stvarnih izdataka
11. Naknade troškova noćenja na službenom putovanju do visine stvarnih izdataka
12. Naknade troškova prijevoza na posao i s posla u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne mjesečne karte
13. Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kn po prijeđenom kilometru
14. Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika do 5.000,00 kn godišnje
15. Paušalna novčana naknada za podmirivanje troškova prehrane radnika do 5.000,00 kn godišnje
16. Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije do 12.000,00 kn godišnje pod uvjetom da računi glase na poslodavca te su plaćeni bezgotovinskim putem
17. Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem
18. Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije do visine stvarnih izdataka
19. Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije do 2.500,00 kn godišnje podmireno bezgotovinskim putem
20. Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist radnika tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu do 6.000,00 kn godišnje

¹ Dostupno na sljedećoj poveznici: https://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/15/in2.vuk2019.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1657

² Dostupno na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_01_8_166.html

Komentari su onemogućeni