Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo – OPG

 

OPG je organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji.

Fizička osoba koja zbog samostalnog obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede odabere organizacijski oblik OPG-a, a ima ekonomsku veličinu gospodarstva veću od kunske protuvrijednosti izražene u stranoj valuti od 3000 eura i/ili koja je po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit sukladno posebnim propisima, mora se upisati u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Upisnik OPG-ova je javna službena evidencija u elektroničkom obliku koja sadržava naziv OPG-a, vjerodostojne i ažurirane podatke o fizičkim osobama u organizacijskom obliku OPG-a, sjedištu OPG-a, statusu OPG-a ovisno o dopunskim djelatnostima, izdvojenim pogonima/proizvodnim jedinicama i proizvodnim resursima OPG-a. Upisnik OPG-ova vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Fizička osoba koja se bavi poljoprivredom u organizacijskom obliku obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, a ekonomska veličina njenog poljoprivrednog gospodarstva manja je od 3.000 eura te nije porezni obveznik, nije se obvezna upisati u Upisnik OPG-ova već se upisuje u Upisnik poljoprivrednika koji vodi Agencija za plaćanja (Zakon o poljoprivredi ovog poljoprivrednika naziva Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo – u nastavku SOPG).

Upisnik poljoprivrednika je središnja baza poljoprivrednika u Republici Hrvatskoj, a upis u Upisnik poljoprivrednika obvezan je za:

  • poljoprivrednika koji podnosi zahtjev za izravne potpore u sklopu mjera poljoprivredne politike
  • poljoprivrednika koji podnosi zahtjev za mjere tržišne potpore i mjere ruralnog razvoja ako je to propisano podzakonskim aktima kojima se propisuje provedba mjere u sklopu mjera poljoprivredne politike
  • poljoprivrednika iz članka 3. stavka 1. točke b) Zakona o poljoprivredi koji stavlja na tržište vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na poljoprivrednom gospodarstvu.

Uvjet za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a je posjedovanje i korištenje proizvodnih resursa u poljoprivredi i to zemljišta za bilinogojstvo odnosno posjedovanje stoke za stočarstvo odnosno posjedovanje i raspolaganje potrebnim proizvodnim resursima i/ili korištenje stručnih znanja i/ili vještina ako su propisani za pojedinu djelatnost. Proizvodni resursi za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede mogu biti u vlasništvu, posjedu, zakupu, koncesiji, najmu, odnosno korištenju nositelja OPG-a i/ili članova OPG-a.

 

Poljoprivrednici koji nisu obveznici poreza na dohodak


Prema čl. 29. st.3. Zakona o porezu na dohodak, djelatnost poljoprivrede i šumarstva obuhvaća iskorištavanje prirodnih bogatstava zemlje i prodaju, odnosno zamjenu od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju.

Fizičke osobe nisu po osnovi djelatnosti poljoprivrede obveznici poreza na dohodak ako:

  1. nisu obveznici PDV-a
  2. u poreznom razdoblju ne ostvare ukupni godišnji primitak veći od 80.500,00 kn.

Ti poljoprivrednici ne trebaju podnositi obrazac RPO obzirom nisu porezni obveznici. Ukoliko poljoprivrednici koji nisu obveznici poreza na dohodak u tijeku godine ostvare primitke u iznosu većem od 80.500,00 kuna, zahtjev za upis u RPO trebaju podnijeti najkasnije 15 dana nakon isteka poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine u kojoj su se uvjeti promijenili.

 

Evidencije poljoprivrednika koji nisu obveznici poreza na dohodak


Prema Zakonu o OPG-u ovi su poljoprivrednici obvezni voditi evidenciju o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda  proizvedenih na OPG-u i evidenciju o pruženim uslugama OPG-a te o tome izvještavati Agenciju za plaćanja.

Pravilnikom o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava propisan je način vođenja evidencija te način i rokovi izvještavanja Agencije za plaćanja.

Poljoprivrednici koju su upisani u Upisnik OPG-ova popunjavaju navedene evidencije putem AGRONET sustava najkasnije do 15. lipnja tekuće godine za proizvodnju i prodaju u prethodnoj godini.

SOPG – ovi Evidenciju o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji popunjavaju putem sustava AGRONET najkasnije do 15. svibnja tekuće godine za prethodnu.

Poljoprivrednici su nadalje dužni voditi evidenciju o primljenim državnim potporama za nabavu dugotrajne imovine koje se kao takve uključuju u godišnje primitke po osnovi obavljanja poljoprivredne djelatnosti i to do visine obračunate amortizacije za pripadajuću godinu.

Sve ostale vrste potpora koje se dodjeljuju poljoprivrednicima u okviru njihove djelatnosti smatraju se također primicima od samostalne djelatnosti u ukupnom iznosu u kojem su isplaćene.

 

Prodaja poljoprivrednih proizvoda


Prema Zakonu o OPG-u, poljoprivrednik može prodavati vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na OPG-u krajnjem potrošaču ili pravnoj odnosno fizičkoj osobi koja obavlja registriranu djelatnost i to na veliko prodajom otkupljivačima, izravnom prodajom maloprodajnim objektima te izravnom prodajom na malo izvan prodavaonica.

Računi se NE moraju ispostavljati sukladno čl. 64. Općeg poreznog zakona ako:

  1. se promet ostvaruje od prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu izravno prodajom krajnjem potrošaču u proizvodnom i prodajnom objektu OPG-a;
  2. se prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda obavlja na tržnicama i otvorenim prostorima.

OPG ne mora izdati račun kada prodaje vlastite poljoprivredne proizvode izravno krajnjem potrošaču na vlastitom OPG-u te na štandovima i klupama na tržnicama odnosno izvan tržnica na malo i to bez obzira je li OPG obveznik poreza na dohodak ili nije !

OPG-ovi koji nisu obveznici poreza na dohodak nisu obveznici fiskalizacije ako nisu obvezni izdavati račune.

Ako su pak poljoprivrednici obvezni izdati račun, tada su ujedno i obveznici fiskalizacije.

Ukoliko poljoprivrednik prodaje vlastite proizvode pravnoj ili fizičkoj osobi koja obavlja registriranu djelatnost, prodaja se obavlja putem otkupnog bloka.

 

Socijalno osiguranje poljoprivrednika koji nisu porezni obveznici


Poljoprivrednici koji se upisuju u Upisnik OPG-a kao nositelji ili članovi OPG-a obvezno se osiguravaju na mirovinsko osiguranje, dok se onima upisanim u Upisnik poljoprivrednika daje mogućnost da se obvezno osiguraju na vlastiti zahtjev.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa, za osobe koje poljoprivrednu djelatnost obavljaju kao glavno zanimanje, a upisane su u Upisnik OPG-a u svojstvu nositelja ili člana, iznosi za 2021. godinu 3.488,78 kn.

Poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika koji se obvezno osiguravaju na mirovinsko osiguranje na vlastiti zahtjev, nemaju obvezu plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje !

 

Poljoprivrednici obveznici poreza na dohodak ili dobit


Ako OPG prijeđe svotu od 80.500,00 kn godišnjih primitaka po osnovi prodaje neprerađenih poljoprivrednih proizvoda ili se bavi prodajom prerađenih poljoprivrednih proizvoda (neovisno o visini ostvarenih primitaka) ili obavlja dopunsku djelatnost na OPG-u obvezan je postati obveznikom poreza na dohodak ili dobit.

OPG koji je obveznik poreza na dohodak može se odlučiti za paušalno oporezivanje ako su mu primici manji od 300.000,00 kn i nije obveznik PDV-a.

OPG postaje obveznik poreza na dobit “po sili zakona” ako su mu primici u prethodnoj godini veći od 7.500.000,00 kn.

Bez obzira na način oporezivanja, OPG koji prodaje vlastite poljoprivredne proizvode na vlastitom OPG-u, na tržnicama ili otvorenim prostorima, kupcima krajnjim potrošačima, nije u obvezi izdati račun.

Ako pak OPG koji je obveznik poreza na dohodak ili dobitak prodaje vlastite poljoprivredne proizvode kupcima koji nisu krajnji potrošači, neovisno o načinu prodaje, obvezan je izdati račun.

 

 

Komentari su onemogućeni