Osnovice za obračun doprinosa u 2021. godini

 

Minimalna plaća u 2021. godini je najniži mjesečni iznos bruto plaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu. Uredbom o visini minimalne plaće (Nar. Nov., br. 119/20) propisana je minimalna plaća za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021. u visini 4.250,00 kn. Nova osnovica prvi se put primjenjuje za rad izvršen u siječnju, odnosno prilikom isplate plaće u veljači za siječanj. U iznos minimalne plaće ne ulaze povećanja plaće s osnove prekovremenog rada, noćnog rada i rada nedjeljom i blagdanom.

Na temelju Zakona o doprinosima ministar financija krajem svake godine donosi “Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obveza osiguranja” za sljedeću godinu. Dana 18.12.2020. godine objavljena je u NN 141/20 “Naredba” za 2021. godinu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_141_2735.html.

Iz “Naredbe” izdvajamo:

Prosječna plaća iznosi 9.181,00 kn – iznosi osnovica za obračun doprinosa rezultat su umnoška prosječne plaće i koeficijenata propisanih Zakonom o doprinosima.

Najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa iznosi 3.488,78 kn – između ostalog, važna prilikom obračuna naknade za bolovanje radnika koji je prijavljen na minimalnu plaću te prilikom obračuna i uplate doprinosa za osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Najviša mjesečna osnovica za obračun doprinosa iznosi 55.086,00 kn – čini iznos do kojeg je poslodavac za određeni mjesec obveza obračunavati i plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje (I. i II. stup). Najviša mjesečna osnovica se NE primjenjuje prilikom obračuna doprinosa na plaću za zdravstveno osiguranje.

Najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa iznosi 661.032,00 kn – primjenjuje se ukoliko poslodavac u tijeku godine uplati doprinose za I. stup mirovinskog osiguranja do visine najviše godišnje osnovice. Sukladno odredbama Zakona o doprinosima tada više ne postoji obveza obračunavanja doprinosa za I. stup mirovinskog osiguranja, međutim doprinos za II. stup mirovinskog osiguranja obračunava se i iznad tog iznosa.

Osnovice za obračun doprinosa po različitim osnovama obveznog osiguranja:

  • samostalna djelatnost obrta (plaća porez na dohodak) – 5.967,65 kn
  • samostalna djelatnost obrta (plaća porez na dobit) – 10.099,10 kn
  • samostalna djelatnost slobodnog zanimanja – 10.099,10 kn
  • samostalna djelatnost obrta (paušalno oporezivanje) – 3.672,40 kn
  • zaposlenik koji je ujedno član uprave trgovačkog društva te nije osiguran po nijednoj drugoj osnovi – 5.967,65 kn
  • stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – 3.488,78 kn

Komentari su onemogućeni