Paušalno oporezivanje dohotka

 

Osim utvrđivanja dohotka na temelju podataka iskazanih u poslovnim knjigama, fizičke osobe koje obavljaju samostalnu obrtničku djelatnost te djelatnost poljoprivrede i šumarstva, mogu uz zadovoljenje propisanih uvjeta, utvrđivati i plaćati porez i prirez porezu na dohodak u paušalnom iznosu. Paušalno oporezivanje dohotka propisuje Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak te Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti. Kod paušalnog oporezivanja porezna osnovica na koju se plaća godišnji porez na dohodak je unaprijed utvrđena te ne postoji obveza vođenja poslovnih knjiga, osim evidencije o prometu – Obrazac KPR.

 

UVJETI ZA PAUŠALNO PLAĆANJE POREZA I PRIJAVA U RPO


Obveznik paušalnog oporezivanja može biti fizička osoba (obveza kumulativnog ispunjenja svih propisanih uvjeta):

  • koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva ili obavlja domaću radinost ili sporedno zanimanje te po osnovi istih nije obveznik PDV-a,
  • koja po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupan godišnji primitak veći od 300.000,00 kn,
  • koja istovremeno ne obavlja samostalnu djelatnost od koje dohodak utvrđuje na temelju poslovnih knjiga.

Slobodna zanimanja se ne mogu paušalno oporezivati budući se ne smatraju obrtničkim djelatnostima.

Fizičke osobe su po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak ako:

  • su po toj osnovi obveznici PDV-a,
  • ako po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupan godišnji primitak veći od 80.500,00 kn.

Međutim, sve dok poljoprivrednici nisu upisani u registar obveznika PDV-a te ako od obavljanja svoje djelatnosti ne ostvare ukupan godišnji primitak veći od 300.000,00 kn, imaju mogućnost izabrati paušalno oporezivanje djelatnosti poljoprivrede i šumarstva.

Domaća radinost i sporedno zanimanje kao djelatnosti koje se obavljaju isključivo osobnim radom, mogu se paušalno oporezivati sve dok godišnji primitak ne dosegne granicu od 10 bruto prosječnih mjesečnih plaća, što za 2021. godinu predstavlja iznos od 91.810,00 kn. U slučaju prelaska propisanog praga, osoba je dužna podnijeti zahtjev za prestankom obavljanja djelatnosti domaće radinosti ili sporednog zanimanja s zadnjim danom kalendarske godine.

Fizičke osobe, obrtnici koji su tek počeli obavljati obrtničku djelatnost dužni se se upisati u registar poreznih obveznika poreza na dohodak u roku od 8 dana od početka obavljanja djelatnosti predajom Obrasca RPO.

Obrtnici koji već obavljaju djelatnost te žele prijeći s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka, trebaju Poreznoj upravi dostaviti Obrazac RPO najkasnije u roku od 15 dana od isteka poslovne godine. Uz Obrazac RPO, ovi obrtnici moraju priložiti i pregled primitaka i izdataka te pregled ukupnog iznosa tražbina iz Evidencije o tražbinama i obvezama – Obrazac TO.

Obrtnici koji se paušalno oporezuju, a tijekom poreznog razdoblja prestanu uvjeti za paušalno oporezivanje, obvezni su početi sa vođenjem poslovnih knjiga od 1. dana sljedećeg mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem su prestali uvjeti za paušalno oporezivanje dohotka.

 

IZDAVANJE RAČUNA 


Obrtnici koji plaćaju porez u paušalnom iznosu, te fizičke osobe koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje, obvezni su za svaku isporuku i obavljenu uslugu izdati račun.

“Paušalisti” su također obveznici fiskalizacije te trebaju:

  1. donijeti interni akt,
  2. račune za promet ostvaren u gotovini izdavati isključivo putem elektroničkog naplatnog uređaja,
  3. vidno istaknuti obavijest o obvezi kupca da preuzme i zadrži račun,
  4. imati uvezenu knjigu računa (za slučaj da dođe do prestanka rada naplatnog uređaja).

 

UTVRĐIVANJE GODIŠNJE POREZNE OSNOVICE I GODIŠNJEG PAUŠALNOG POREZA


Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se primjenom stope od 10% na godišnji paušalni dohodak koji se uvećava za prirez prema mjestu prebivališta poreznog obveznika.

Godišnji paušalni porez se utvrđuje temeljem obrasca PO-SD, izuzev kod onih obveznika koji tek počinju obavljati djelatnost, te onih koji prelaze sa vođenja poslovnih knjiga na paušalno oporezivanje, za koje će porezna uprava donijeti rješenje.

Utvrđeni godišnji paušalni porez na dohodak i prirez je konačan te obrtnik koji dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu ne može po toj osnovi podnijeti godišnju poreznu prijavu.

Godišnji primitak Godišnji paušalni dohodak Godišnji iznos poreza (10%)
do 85.000,00 kn 12.750,00 kn 1.275,00 kn + prirez
od 85.000,00 kn do 115.000,00 kn 17.250,00 kn 1.725,00 kn + prirez
od 115.000,00 kn do 149.500,00 kn 22.425,00 kn 2.242,50 kn + prirez
od 149.500,00 kn do 230.000,00 kn 34.500,00 kn 3.450,00 kn + prirez
od 230.000,00 kn do 300.000,00 kn 45.000,00 kn 4,500,00 kn + prirez

 

Paušalni porez i prirez porezu na dohodak plaća se tromjesečno i to do posljednjeg dana svakog tromjesečja.

Fizička osoba koja privremeno obustavi obavljanje samostalne djelatnosti, za vrijeme privremene obustave godišnji paušalni dohodak utvrđuje razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti.

Obrtnici koji samostalnu djelatnost obavljaju na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave prve skupine, otocima prve skupine i na području Grada Vukovara, plaćaju godišnju paušalni porez na dohodak u visini 25% godišnjeg paušalnog poreza na dohodak.

 

OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA


Obračun doprinosa za obvezna osiguranja za “paušaliste” ovisi o tome je li poreznom obvezniku obavljanje samostalne djelatnosti osnovno zanimanje, po kojoj osnovi je osiguran ili je osiguran po osnovi radnog odnosa.

Porezni obveznici kojima je samostalna djelatnost osnovno zanimanje, te su po toj osnovi prijavljeni na obvezna osiguranja, plaćaju doprinose po sljedećim stopama:

 

Osnovica za obračun doprinosa Doprinos za MIO I. stup 15% – 8214 PNB Doprinos za MIO II. Stup 5% – 2046 PNB Doprinos za zdravstvo 16,5% – 8478 PNB Ukupan iznos doprinosa mjesečno
3.672,40 kn 550,86 kn 183,62 kn 605,95 kn 1340,43

Obvezu plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja obračunava i utvrđuje rješenjem porezna uprava.


Zaposlene osobe koje su u radnom odnosu i koje su osigurane po osnovi radnog odnosa, a istodobno ostvaruju i drugi dohodak po osnovi samostalne djelatnosti koji se paušalno oporezuje, obvezne su plaćati obvezne doprinose po osnovu druge djelatnosti.

Godišnja osnovica za obračun doprinosa od druge djelatnosti jest paušalni dohodak utvrđen za isto razdoblje. 

Godišnja osnovica za paušalno oporezivanje Doprinos za mirovinsko 10% (7,5 % + 2,5%) Doprinos za zdravstveno osiguranje 7,5% Ukupno
12.750,00 1.275,00 956,25 2.231,25
17.250,00 1.725,00 1.293,75 3.018,75
22.425,00 2.242,50 1.681,88 3.924,38
34.500,00 3.450,00 2.587,50 6.037,50
45.000,00 4.500,00 3.375,00 7.875,00

Na temelju podnesenog PO-SD obrasca porezna uprava, poreznim obveznicima kojima je samostalna djelatnost koja se paušalno oporezuje druga djelatnost, rješenjem po službenoj dužnosti utvrđuje obvezu doprinosa.


Umirovljenik koji obavlja drugu djelatnost i prema toj osnovi plaća paušalni porez, nije obveznik doprinosa na svotu ostvarenog paušalnog dohotka.


Ako je porezni obveznik “paušalist” ujedno član uprave trgovačkog društva, a nije u radnom odnosu u društvu te društvo za njega ne plaća doprinose na osnovicu predviđenu za članove uprave i izvršne direktore, tada će porezna uprava utvrditi godišnju osnovicu za obračun doprinosa te obračunati razliku doprinosa za uplatu, budući je osnovica obračun doprinosa za “paušaliste” niža od one propisane za članove uprave trgovačkih društava.

 

PO-SD OBRAZAC


Obrasci PO-SD i PO-SD-Z dostavljaju se poreznoj upravi najkasnije do 15.01. za prethodnu godinu.

Komentari su onemogućeni