Paušalno oporezivanje smještaja u turizmu

 

Građani- “iznajmljivači” za pružanje usluga smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor ili kampovima najčešće nisu obveznici PDV-a te tada porez na dohodak plaćaju paušalno. Svota poreza koju će iznajmljivači plaćati ovisi o odluci koju donosi predstavničko tijelo lokalne samouprave. Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu propisuje kriterije po kojima predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave utvrđuju visinu paušalnog poreza na dohodak za ovu kategoriju poreznih obveznika. U nastavku donosimo najvažnije odredbe spomenutog Pravilnika.

 

Porezni obveznik


Obveznik poreza na dohodak kojemu se godišnji porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu je fizička osoba – građanin, iznajmljivač kojemu je temeljem rješenja o odobrenju nadležnog ureda odobreno pružanje usluga u domaćinstvu, a nije po toj djelatnosti obveznik poreza na dodanu vrijednost i ne utvrđuje dohodak na temelju poslovnih knjiga. Uvjet koji porezni obveznik treba zadovoljiti je sljedeći:

  • organizira smještaj u sobi, apartmanu i kući za odmor, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta;
  • organizira smještaj u kampu i/ili kamp-odmorištu, organiziranim na zemljištu s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno 30 gostiju istovremeno,
  • da organizira smještaj u objektu za robinzonski smještaj u kojemu se usluge pružaju u prostorijama ili na prostorima, kapacitet kojeg se određuje prema broju gostiju koji mogu sigurno u njemu boraviti, ali do najviše 10 smještajnih jedinica odnosno 30 gostiju istodobno.

 

Utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza na dohodak


Godišnji paušalni porez na dohodak se utvrđuje kao umnožak broja kreveta odnosno broja smještajnih jedinica u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno broja smještajnih jedinica u objektu za robinzonski smještaj te visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu.

Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak uvećava se za prirez porezu na dohodak koji je uveden odlukom jedinice lokalne samouprave prema mjestu gdje se nekretnina nalazi.

Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave donosi Odluku o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu u visini koja ne može iznositi manje od 150,00 kuna, a niti više od 1.500,00 kuna po krevetu/smještajnoj jedinici u kampu/smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.

 

Godišnji paušalni dohodak


Godišnji paušalni dohodak utvrđuje se kao količnik utvrđenog paušalnog poreza na dohodak i propisane stope za utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza od 10%.

Godišnji paušalni dohodak, godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuje se rješenjem.

 

Plaćanje godišnjeg paušalnog poreza na dohodak


Godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća se tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja.

 

Poslovne knjige i evidencije


Porezni obveznik koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu te po toj osnovi plaća porez na dohodak u godišnjem paušalnom iznosu obvezan je izdati račun za svoju obavljenu uslugu.

Račun obvezno mora sadržavati:

  • podatke o izdavatelju: ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta,
  • nadnevak izdavanja računa,
  • broj računa,
  • ime i prezime/naziv osobe kojoj je usluga pružena,
  • cijenu obavljene usluge.

Porezni obveznik obvezan je voditi Evidenciju u prometu u kojoj se kronološki upisuju izdani računi prema datumu računa. Za svaku poslovnu godinu vodi se zasebna Evidencija o prometu.

Obrazac evidencije o prometu dostupan je na sljedećoj poveznici: Evidencija o prometu-građani iznajmljivači.

 

Prijava u registar poreznih obveznika


Putem obrasca RPO, porezni obveznik podnosi prijavu u registar poreznih obveznika u roku od 8 dana od dana izdavanja rješenja o odobrenju, prestanku važenja rješenja o odobrenju ili promjeni broja kreveta/smještajnih jedinica.

Obrazac RPO dostupan je na sljedećoj poveznici: RPO obrazac.

Komentari su onemogućeni