Porezni poticaji u poslovanju samostalnih djelatnosti

 

Samostalne obrtničke djelatnosti mogu dohodak od samostalne djelatnosti smanjiti na temelju sljedećih propisa:

 • Zakona o porezu na dohodak,
 • Pravilnika o porezu na dohodak,
 • Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu,
 • Zakona o sadržaju evidencije državne potpore za obrazovanje i izobrazbu,
 • Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva,
 • Zakona o državnoj potpori za istraživačko – razvojne projekte.

Olakšice koje smanjuju ostvareni dohodak od samostalne obrtničke djelatnosti su:

1. poticaji zapošljavanja:

  1. isplaćene plaće i i uplaćeni doprinosi na plaću novim radnicima
  2. svota državne potpore za obrazovanje i izobrazbu prema posebnim propisima,
  3. svota državne potpore na temelju naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta.

2. poticaji istraživanja i razvoja

 

POTICAJI ZAPOŠLJAVANJA – PLAĆA NOVIM RADNICIMA


Prema članku 51. Zakona o porezu na dohodak riječ je o izdacima isplaćenih plaća i uplaćenih doprinosa na plaću novim radnicima koji su prema načelu blagajne već bili evidentirani kao izdaci u Obrascu KPI u razdoblju kada su isplaćeni.

Novim se radnicima smatraju:

 • radnici s kojima je sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a zaposlenje je kod poreznog obveznika uslijedilo najranije nakon najmanje jednomjesečne prijave u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i trajanja probnog rada ako je ugovoren (olakšica se računa tek istekom probnog rada),
 • osobe koje su zaposlene nakon odustanka od korištenja prava na mirovinu,
 • osobe koje se prvi put zapošljavaju,
 • osobe zaposlene na određeno vrijeme kao pripravnici, stažisti i sl. (olakšica se računa odmah po zaposlenju).

Porezni obveznici trebaju voditi brigu o tome da se, ukoliko raskinu ugovor o radu sa svojim zaposlenicima, porezna osnovica smanjuje samo za razliku između obračunanih i isplaćenih plaća novim radnicima i obračunanih plaća koje bi u istom poreznom razdoblju primili radnici s kojima je raskinut ugovor o radu.

Olakšicu je moguće koristiti godinu dana od zaposlenja novih radnika, osim ako je riječ o osobama s invalidnošću, tada je rok za korištenje olakšicama tri godine. 

 

POTICAJI ZAPOŠLJAVANJA – DRŽAVNA POTPORA ZA OBRAZOVANJE I IZOBRAZBU


Riječ je o izdacima za obrazovanje i izobrazbu prema odredbama Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu.

Korisnik državne potpore koji se smatra mikro, malim, srednjim ili velikim poduzetnikom može osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti umanjiti do 60% opravdanih troškova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe radnika te do 25% opravdanih troškova u slučaju posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika.

Iznimno, korisnik državne potpore koji se smatra mikro, malim i srednjim poduzetnikom (prema Zakonu o poticanju malog gospodarstva) može osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti umanjiti do 80% opravdanih troškova na način da se smanjenje porezne osnovice uveća za:

 1. 20 postotnih bodova ako se smatra mikro ili malim poduzetnikom,
 2. 10 postotnih bodova ako se smatra srednjim poduzetnikom (obrtnici ne mogu biti srednji poduzetnici).
OBRAZOVANJE MIKRO I MALI OBRTNICI
Opće obrazovanje 60 + 20 = do 80%
Posebno obrazovanje 25 + 20 = do 45%

 

Korisnik državne potpore koji obavlja djelatnost pomorskog prijevoza, može smanjiti dohodak od samostalne djelatnosti za 100% opravdanih troškova za obrazovanje i izobrazbu bez obzira na to odnose li se na opće ili posebno obrazovanje.

Korisnik državne potpore može smanjenje poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti uvećati za 10 postotnih bodova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe te posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika u nepovoljnom položaju.

Radnik u nepovoljnom položaju je:

 1. svaki radnik mlađi od 25 godina koji prethodno nije pronašao nikakav posao s redovitom plaćom,
 2. svaki radnik s invaliditetom koji je posljedica tjelesnih, duševnih ili psiholoških oštećenja, a koji je sposoban sudjelovati na tržištu rada,
 3. svaki radnik koji se ponovno zaposlio nakon prekida od najmanje tri godine, a posebice svaki radnik koji se ponovno zaposlio nakon što je prestao raditi zbog teškoća u usklađivanju svojih radnih obveza i obiteljskog života, pri čemu se na radnika ovaj pojam primjenjuje u razdoblju od šest mjeseci od njegova ponovnog zapošljavanja, tj. radnik koji se zaposlio nakon korištenja roditeljskih i obiteljskih prava uređenih posebnim propisima,
 4.  svaki radnik stariji od 45 godina koji nije stekao srednju školsku ili srednju stručnu spremu,
 5. svaki dugotrajno nezaposleni radnik, odnosno radnik koji je bio nezaposlen tijekom dvanaest uzastopnih mjeseci, pri čemu se ovaj pojam primjenjuje na ovog radnika u razdoblju od prvih šest mjeseci nakon njegova ponovnog zapošljavanja.

 

POTICAJI ZAPOŠLJAVANJA – DRŽAVNA POTPORA ZA NAUKOVANJA U SUSTAVU VEZANIH OBRTA


Poduzetnik u čijim se pogonima ili radionicama izvodi praktična nastava i vježbe naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta može osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohodak od samostalne djelatnosti umanjiti za iznos isplaćenih nagrada učenicima u vrijeme pohađanja praktične nastave i vježbi naukovanja.

Poduzetnik koji je po bilo kojoj drugoj osnovi ostvario potporu male vrijednosti može osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohodak od samostalne djelatnosti umanjiti do gornje granice potpore male vrijednosti u skladu s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti.

Poduzetnik kod kojega su na praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja jedan do tri učenika može poreznu osnovicu ili dohodak od samostalne djelatnosti umanjiti za 5%.

Poduzetnik kod kojeg su na praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja više od tri učenika može postotak umanjenja porezne osnovice ili dohotka od samostalne djelatnosti  povećati za jedan postotni bod po svakom učeniku, a najviše do 15% porezne osnovice ili dohotka od samostalne djelatnosti.

Iznos umanjenja osnovice poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti ne može biti veći od godišnjega neoporezivog iznosa nagrada učenicima za vrijeme izvođenja praktične nastave i vježbi naukovanja po svakom učeniku.

Neoporezivi iznos nagrada učenicima za vrijeme izvođenja praktične nastave i vježbi naukovanja za 2021. godinu iznosi 1.750,00 kn mjesečno.

 

POTICAJI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA


Obveznicima poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti, osnovica poreza na dohodak, može se dodatno smanjiti na osnovi izdataka za istraživanje i razvoj u skladu s Zakonom o državnoj potpori za istraživačko – razvojne projekte. U skladu s člankom 13. predmetnog Zakona, korisnik ostvaruje potporu dodatnim smanjenjem porezne osnovice za prihvatljive troškove istraživačko razvojnih projekata, odnosno studija izvedivosti u sljedećim postocima:

 1. 200 % prihvatljivih troškova projekta za temeljna istraživanja,
 2. 150 % prihvatljivih troškova projekta za industrijska istraživanja,
 3. 125 % prihvatljivih troškova za eksperimentalni razvoj,
 4. 150 % prihvatljivih troškova za studiju izvedivosti.

Komentari su onemogućeni