Poticaji za zapošljavanje osoba s invaliditetom

 

Poticaje za zapošljavanje osoba s invaliditetom mogu ostvariti poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada te osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju, integrativne i zaštitne radionice. Sukladno Pravilniku o o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, poslodavac i osoba s invaliditetom koja se samozapošljava mogu ostvariti sljedeće poticaje:

  1. subvenciju plaće osobe s invaliditetom,
  2. sufinanciranje troškova obrazovanja osobe s invaliditetom,
  3. sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta osobe s invaliditetom,
  4. sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada za osobu s invaliditetom,
  5. subvenciju u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje,
  6. financiranje troškova stručne podrške,
  7. posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavca,
  8. potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom,
  9. sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom.

 

1. Subvencije plaća osoba s invaliditetom


Radi ostvarivanja prava na subvenciju plaće, poslodavac, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, mogu podnijeti Zavodu za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju, zahtjev za subvenciju plaće nakon što je osoba s invaliditetom zaposlena i ako je nalazom i mišljenjem centra utvrđena potreba za potporom putem subvencije plaće.

Zahtjev se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana isplate plaće i davanja iz i i na plaću.

Osnovica za izračun subvencije plaće je iznos osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja zaposlene osobe s invaliditetom – bruto I plaća.

Za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom, poslodavac može ostvariti subvenciju plaće u iznosu od 10% do 70% osnovice za subvenciju.

 

2. Sufinanciranje troškova obrazovanja


Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja osoba s invaliditetom za programe osposobljavanja i usavršavanja kojima se stječu nova znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad ili praćenje i uporabu novih tehnologija i suvremene organizacije rada, za potrebe radnog mjesta na kojem osoba s invaliditetom radi.

Zavod sufinancira troškove obrazovanja koji traju najduže 6 mjeseci, a iznimno do 12 mjeseci uz prethodno odobrenje Zavoda na temelju obrazloženog zahtjeva.

Poslodavac nema pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja za programe obrazovanja koji su završeni ili su u tijeku u trenutku podnošenja zahtjeva.

Poslodavci imaju pravo na sufinanciranje 50 % do 70 % iznosa troškova obrazovanja.

U troškove obrazovanja ubraja se sljedeće:

1. trošak upisnine

2. trošak prijevoza osobe s invaliditetom i osobe koja joj je pratitelj ako joj je sukladno zakonskim propisima pratitelj potreban, i to u visini troškova javnog prijevoza:

– u međugradskom prijevozu ako je obrazovna ustanova u istom mjestu

– u međumjesnom prijevozu ako se obrazovna ustanova nalazi u mjestu različitom od mjesta sjedišta poslodavca.

Poslodavac koji je ostvario pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja ne smije otkazati ugovor o radu osobi s invaliditetom koju je uputio na obrazovanje prije proteka 12 mjeseci od dana završetka obrazovanja, osim u slučaju otkaza zbog skrivljenog ponašanja radnika.

 

3. Sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta – arhitektonska prilagodba


Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, a kojoj je zbog vrste i težine invaliditeta potrebno prilagoditi radno mjesto u smislu uklanjanja arhitektonskih barijera, može ostvariti pravo na sufinanciranje troškova razumne prilagodbe radnog mjesta za tu osobu.

Pravo na poticaj može se ostvariti ako je nalazom i mišljenjem centra utvrđena potreba za prilagodbu radnog mjesta, a prema planu prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada koji je sastavni dio nalaza i mišljenja.

Prilagodba radnog mjesta odnosi se na prilagodbu radnog prostora koji je već u funkciji obavljanja djelatnosti poslodavca.

Osnovica za obračun troškova prilagodbe radnog mjesta minimalna plaća.

U troškove prilagodbe radnog mjesta ubraja se i trošak izrade nalaza i mišljenja centra.

Trošak prilagodbe radnog mjesta nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali najviše do 40 osnovica za prilagodbu za jednu osobu s invaliditetom.

Poslodavac koji je ostvario pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta ne smije otkazati ugovor o radu osobi s invaliditetom za koju je ostvario ovaj poticaj prije proteka roka od 24 mjeseca od dana kada su odobrena sredstva isplaćena, osim u slučaju otkaza zbog skrivljenog ponašanja radnika.

 

4. Sufinanciranje troškova za prilagodbu uvjeta rada – tehnička prilagodba


Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova razumne prilagodbe uvjeta rada za zaposlenu osobu s invaliditetom, ako joj je radi vrste i težine invaliditeta potrebno tehničkom opremom prilagoditi radno mjesto.

Pravo na poticaj može se ostvariti ako je nalazom i mišljenjem centra utvrđena potreba za prilagodbu uvjeta rada, a prema planu prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada koji je sastavni dio nalaza i mišljenja.

Osnovica za obračun troškova prilagodbe uvjeta rada je minimalna plaća.

U troškove prilagodbe uvjeta rada ubraja se i trošak izrade nalaza i mišljenja centra.

Trošak prilagodbe uvjeta rada nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali najviše do 40 osnovica za prilagodbu za jednu osobu s invaliditetom.

Poslodavac koji je ostvario pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada ne smije otkazati ugovor o radu osobi s invaliditetom za koju je ostvario ovaj poticaj prije proteka 24 mjeseca od dana kada su odobrena sredstva isplaćena, osim u slučaju otkaza zbog skrivljenog ponašanja radnika.

 

5. Subvencija u visini uplaćenog doprinosa za zdravstveno osiguranje


Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na subvenciju u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom, pod uvjetom da je ista upisana u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Osnovica za izračun subvencije za doprinos je obračunat i uplaćen doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja.

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom ostvariti subvenciju za doprinos za zdravstveno osiguranje u iznosu od 75 % osnovice za subvenciju za doprinos.

 

6. Financiranje troškova stručne podrške


Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može ostvariti pravo na financiranje troškova stručne podrške za zaposlenu osobu s invaliditetom ako je nalazom i mišljenjem centra utvrđena potreba stručne podrške, a prema planu individualne podrške koji je sastavni dio nalaza i mišljenja i kojim je utvrđeno trajanje, oblik, vrsta i broj sati stručne podrške.

U troškove stručne podrške ubraja se i trošak usluge procjene potrebe za provođenjem usluge stručne podrške i praćenja na određenom radnom mjestu i radnom okruženju.

Poslodavac može podnijeti Zavodu zahtjev za financiranje troškova stručne podrške ako je nalazom i mišljenjem centra utvrđena potreba stručne podrške, nakon što je osoba s invaliditetom zaposlena.

Zahtjev za financiranje troškova stručne podrške poslodavac mora podnijeti najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o pružanju usluge stručne podrške s centrom za profesionalnu rehabilitaciju. Propuštanjem roka za podnošenje zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na poticaj.

Trošak stručne podrške Zavod financira mjesečno, temeljem izvješća o izvršenoj satnici.

Trošak procjene potrebe za provođenjem usluge stručne podrške i praćenja na određenom radnom mjestu i radnom okruženju Zavod plaća poslodavcu na IBAN poslovni račun u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o financiranju troškova stručne podrške.

 

7. Posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavca


Zavod može, ako ima osigurana sredstva, raspisati javne natječaje za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju.

Javnim natječajima mogu se dodijeliti sredstava za slijedeće kategorije poslodavaca:

– poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, a koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit

– osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju i obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, a koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit

– neprofitne organizacije koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada.

 

8. Potpora za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom


Osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može na svoje ime ostvariti pravo na potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom, pod uvjetom da je ista upisana u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Potpora za samozapošljavanje se isplaćuje u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno.

Pravo na potporu za samozapošljavanje ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva. Zahtjev se mora podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana isplate plaće, doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži poticaj. Propuštanjem roka za podnošenje zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na poticaj za traženo razdoblje.

 

9. Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom


Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom za potrebe dolaska na posao i odlaska s posla, te za potrebe dolaska na mjesto obavljanja djelatnosti i odlaska s mjesta obavljanja djelatnosti, pod uvjetom da su osobe s invaliditetom upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Trošak prijevoza na radno mjesto nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prijevoza osobe s invaliditetom, i to:

– u visini iznosa mjesečne karte u međugradskom prijevozu ako je mjesto stanovanja osobe s invaliditetom isto kao mjesto rada i/ili

– u visini iznosa mjesečne karte u međumjesnom prijevozu ako je mjesto stanovanja osobe s invaliditetom različito od mjesta rada, odnosno

– za korištenje privatnog osobnog automobila, u slučaju da nema organiziranog javnog prijevoza kojim bi osoba s invaliditetom redovno dolazila na mjesto rada i odlazila sa mjesta rada, u visini iznosa od 1,00 kn po kilometru udaljenosti od mjesta stanovanja osobe s invaliditetom do mjesta rada (ukupna udaljenost u oba smjera).

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva. Zahtjev se mora podnijeti najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. Propuštanjem roka za podnošenje zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na poticaj za traženo razdoblje.

 

Komentari su onemogućeni