Prijava poreza na dohodak za pomorce

 

Svi pomorci (rezidenti) koji su po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi tijekom 2020. godine ostvarili dohodak od nesamostalnog rada obvezno podnose godišnju prijavu poreza na dohodak.

Posadom broda u međunarodnoj plovidbi smatra se zapovjednik i druga fizička osoba ukrcana za obavljanje poslova na brodu u međunarodnoj plovidbi, a upisana je u popis posade broda.

Brodom u međunarodnoj plovidbi smatra se broj koji plovi iz hrvatske u stranu luku i obratno, između stranih luka, na otvorenom moru, u teritorijalnim vodama stranih država radi pružanja usluga vezanih za djelatnosti na pučini.

Član posade broda u međunarodnoj plovidbi, bez obzira na državnu pripadnost broda, koji u RH ima prebivalište ili uobičajeno boravište (rezident) jest obveznik poreza na dohodak od nesamostalnog rada prema primicima ostvarenim od rada na brodu u međunarodnoj plovidbi, osim ako je plovio 183 dana ili više u godini za koju se utvrđuje porez na dohodak.

Iako je u obvezi predati godišnju poreznu prijavu, član posade broda u međunarodnoj plovidbi, nije obveznik poreza na dohodak kao je plovio 183 dana ili više u godini za koju se utvrđuje porezna obveza.

Primici člana posade broda (rezidenta) u međunarodnoj plovidbi koji na brodu provede manje od 183 dana, podliježu godišnjem obračunu poreza na dohodak.

 

Obvezno osiguranje članova posade broda u međunarodnoj plovidbi


Članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi obvezni su osiguranici te su dužni samostalno uplaćivati doprinose za obvezna osiguranja prema propisanoj mjesečnoj osnovici.

Osnovice za obračun doprinosa propisane su u Naredbi o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi. 

Obvezni doprinosi:

  1. MIO I. stup 15%
  2. MIO II. stup 5%
  3. Doprinos za zdravstveno osiguranje 16,5%
  4. Doprinos za staž osiguranja s povećanim trajanjem
    1. MIO I. stup 5,83%
    2. MIO II. stup 2,01%

Svi doprinosi predstavljaju izdatak te sudjeluju u utvrđivanju porezne osnovice.

Kada tuzemni poslodavac članu posade broda u međunarodnoj plovidbi isplaćuje druge primitke (osim plaće) za rad na brodu, prema tim primicima obveza doprinosa bi se trebala utvrditi kako je propisano za drugi dohodak.

 

Produženo mirovinsko osiguranje nakon iskrcaja


Pomorac može nakon iskrcaja s broda podnijeti zahtjev za priznavanje svojstva osiguranika s osnove produženog mirovinskog osiguranja.

Pomorac se može osigurati se na produljeno mirovinsko osiguranje u roku od 12 mjeseci od prestanka prava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

U tom slučaju, osiguranik s osnove produljenog mirovinskog osiguranja obveznik je plaćanja doprinosa na najnižu mjesečnu osnovicu za plaćanje doprinosa prema rješenju kojeg izdaje Porezna uprava.

Pomorac samostalno podmiruje ove doprinose te se izdatak za iste ne priznaje u prijavi poreza na dohodak.

 

Obračun pomorskog dodatka


Pomorski dodatak priznaje se kao izdatak pomorcu u svoti od 400,00 kn po danu provedenom u međunarodnoj plovidbi.

Pomorski dodatak predstavlja neoporezivi dio ukupnog primitka te se ne iskazuje u obrascu JOPPD.

Obračun pomorskog dodatka obvezni su obaviti sami članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi na Obrascu EPOM.

 

Potvrda o isplaćenim primicima


Za isplaćene primitke u poreznom razdoblju s osnove rada na brodu u međunarodnoj plovidbi te u svrhu predaje porezne prijave tuzemni poslodavac je obvezan članu posade broda dostaviti potvrdu.

Obvezu dostave potvrde o isplaćenim primicima od nesamostalnog rada člana posade broda, poslodavac ima najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu. Potvrdu dostavljaju i Poreznoj upravi jer se tijekom godine primici pomoraca ne iskazuju u JOPPD obrascu.

Inozemni brodari, poslodavci rezidenata, također su u obvezi dostaviti potvrdu o ukupno isplaćenim primicima u poreznom razdoblju.

Poreznim propisom propisani su elementi potvrde, no ne i oblik iste.

 

Potvrda o danima u međunarodnoj plovidbi – Obrazac DPOM


Ukupan broj dana u razdoblju plovidbe utvrđuje se prema evidenciji lučke kapetanije te su za svrhe utvrđivanja ukupnog broja dana plovidbe lučke kapetanije obvezne Poreznoj upravi i članu posade broda u međunarodnoj plovidbi, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu, dostaviti Potvrdu o danima u međunarodnoj plovidbi – Obrazac DPOM. 

Kada je stvarni broj dana plovidbe 183 dana ili više, tada se razlika iznad 183 dana može prenijeti u porezno razdoblje odnosno godinu koja slijedi izravno nakon godine za koju je utvrđen ukupan broj dana.

Evidenciju o danima provedenim u međunarodnoj plovidbi trebaju podnijeti i članovi posade broda ako plove na brodovima stranih brodara. Ako lučka kapetanija ne vodi takvu evidenciju, pomorac treba uz godišnju poreznu prijavu priložiti potvrdu stranog brodara o danima plovidbe ili presliku pomorske knjižice.

 

Obrazac EPOM – evidencija o primicima od nesamostalnog rada


Za svrhe utvrđivanja pomorskog dodatka i dohotka od nesamostalnog rada ostvarenog po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi, član posade broda, sam za sebe, obvezan je popuniti i godišnjoj poreznoj prijavi priložiti Evidenciju o primicima od nesamostalnog rada – Obrazac EPOM.

Obrazac EPOM sastoji se od podataka sadržanih u Potvrdi o isplaćenim primicima i Obrascu DPOM.

U obrazac EPOM, pomorac upisuje i izdatke za uplaćene doprinose za obvezna osiguranja.

 

Godišnja obveza poreza na dohodak člana posade broda


Oporezivanje primitaka članova posade broda na način propisan za dohodak od nesamostalnog rada se provodi predajom godišnje porezne prijave na Obrascu DOH.

Nakon što je primjenom izdataka utvrđen dohodak, porezna osnovica utvrđuje se tako da se od utvrđenog dohotka oduzme osobni odbitak.

Osobni odbitak članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi mogu priznati prema jednakim uvjetima kao i ostali porezni obveznici.

OSTVARENI PRIMICI

– POMORSKI DODATAK

= UKUPNO OSTVARENI PRIMICI

– IZDACI ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNA OSIGURANJA I DOPRINOS ZA STAŽ S POVEĆANIM TRAJANJEM

= DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA KOJI SE OPOREZUJE PREDAJOM POREZNE PRIJAVE

–  OSOBNI ODBICI

– OLAKŠICE (ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I DAROVANJE)

= POREZNA OSNOVICA

X STOPA POREZA NA DOHODAK

X MOŽEBITNI PRIREZ

= UKUPNO POREZ NA DOHODAK I PRIREZ

 

Komentari su onemogućeni