Spomenička renta

 

Obveza plaćanja spomeničke rente propisana je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i to Člankom 114. Prema navedenom Zakonu spomenička renta plaća se po osnovi:

  1. obavljanja djelatnosti u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline,
  2. stjecanja prihoda od djelatnosti navedenih u Zakonu.

 

Obveza plaćanja spomeničke rente po osnovi obavljanja djelatnosti na području kulturno-povijesne cjeline


Fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak i poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, obveznici su plaćanja spomeničke rente.

Obveznici koju u svom sastavu imaju poslovne jedinice koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, obveznici su spomeničke rente za svaku poslovnu jedinicu.

Osnovica za obračun spomeničke rente je korisna površina poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Plaća se mjesečno od 1,00 do 4,00 kn po četvornome metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Visinu spomeničke rente propisuje svojom odlukom grad ili općina.

Spomenička renta plaća se u godišnjoj svoti prema rješenju o utvrđivanju spomeničke rente koje donosi upravno tijelo jedinica lokalne samouprave nadležno za poslove komunalnoga gospodarstva.

Korisnici koncesije te fizičke i pravne osobe koje obavljaju prerađivačku ili proizvodnu djelatnost kao pretežitu djelatnost oslobođeni su plaćanja spomeničke rente.

 

Obveza plaćanja spomeničke rente na ostvareni prihod


Prema Članku 114.a. obveznici plaćanja spomeničke rente su određeni prema ostvarenom prihodu od određenih djelatnosti. Prema toj odredbi spomeničku rentu plaćaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju sljedeće djelatnosti prema NKD-u:

46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima

46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom

47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama

61. Telekomunikacije

64.1 Novčarsko posredovanje

66.1 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova

92.00 Djelatnosti kockanja i klađenja

Ovi obveznici spomeničku rentu plaćaju po stopi od 0,05 % na osnovicu koju čine prihodi od obavljanja navedenih djelatnosti.

 

Opće odredbe glede utvrđivanja i plaćanja spomeničke rente


Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe spomeničke rente obavlja Porezna uprava.

Fizičke osobe dostavljaju podatke za obračun spomeničke rente na Obrascu SR nadležnoj ispostavi porezne uprave zajedno s prijavom poreza na dohodak najkasnije do 28. veljače za prethodnu godinu.

Pravne osobe obveznici plaćanja spomeničke rente podnose Obrazac SR nadležnoj ispostavi porezne uprave zajedno s prijavom poreza na dobit najkasnije do kraja travnja za prethodnu godinu.

Komentari su onemogućeni