Financijsko i porezno izvještavanje

Proizvod računovodstvenih poslova jesu godišnji financijski i porezni izvještaj. Na temelju dostavljene poslovne dokumentacije kroz obračunsko razdoblje, vrše se knjiženja u dnevnik, glavnu knjigu te pomoćne evidencije. Kod obrtnika koji vode poslovne knjige sva knjiženja evidentiraju se u knjigu primitaka i izdataka. Rezultat svih knjiženja kod trgovačkih društava sumira se u kompletu godišnjih financijskih izvještaja koji uključuju:

 

  • Bilancu
  • Račun dobiti i gubitka
  • Bilješke uz financijske izvještaje
  • Izvještaj o novčanim tokovima
  • Izvještaj o promjenama kapitala  

 

Osim financijskih izvještaja, postoje i razna porezna izvješća koja se također sastavljaju na godišnjoj razini. Radi se o sljedećim izvještajima:

 

  • PD obrazac 
  • PD-IPO 
  • OPZ-STAT-1
  • DOH obrazac
  • Obrazac DI