Financijsko i porezno izvještavanje

Trgovačka društva i obrtnici “dobitaši”

 

Proizvod računovodstvenih poslova jesu godišnji financijski i porezni izvještaji. Na temelju dostavljene poslovne dokumentacije kroz obračunsko razdoblje, vrše se knjiženja u dnevnik, glavnu knjigu te pomoćne evidencije. Rezultat svih knjiženja kod trgovačkih društava sumira se u kompletu godišnjih financijskih izvještaja koji uključuju:

 

  • Bilancu
  • Račun dobiti i gubitka
  • Bilješke uz financijske izvještaje
  • Izvještaj o novčanim tokovima
  • Izvještaj o promjenama kapitala

 

Osim financijskih izvještaja, postoje i razna porezna izvješća koja se također sastavljaju na godišnjoj razini. Radi se o sljedećim izvještajima:

 

  • PD obrazac
  • PD-IPO
  • OPZ-STAT-1

Sve propisane poslovne knjige i porezne izvještaje izraditi ćemo za Vas u najboljoj vjeri, uvažavajući zakonske propise i istovremeno koristeći zakonom propisane mogućnosti za porezne uštede.

Obrtnici i slobodna zanimanja

 

Obrtnici i slobodna zanimanja poslovne događaje knjiže po načelima jednostavnog knjigovodstva. Sukladno tome, njihove se poslovne knjige, evidencije i porezni izvještaji razlikuju u odnosu na one koje sastavljaju i predaju trgovačka društva i obrtnici „dobitaši“.

 

Glavna poslovna knjiga u sustavu jednostavnog knjigovodstva je Knjiga primitaka i izdataka. U nju se kronološkim redom, po redoslijedu datuma uplate odnosno plaćanja evidentiraju svi poslovni primici i izdaci. Osim ove poslovne knjige, u poslovanju obrtnika i slobodnih zanimanja iznimno je važan Popis dugotrajne imovine u koji se unosi sva dugotrajna imovina koju obrtnik koristi u svom poslovanju.

 

Osim Knjige primitaka i izdataka te Popisa dugotrajne imovine, u poslovanju obrtnika u određenim se slučajevima trebaju voditi Knjiga prometa te Evidencija o tražbinama i obvezama.

 

Na temelju unosa primitaka i izdataka u Knjigu primitaka i izdataka, na kraju poslovne godine izvodi se ostvareni dohodak ili gubitak obrtnika koji se kao takav unosi u Prijavu poreza na dohodak, glavni porezni izvještaj obrtnika i slobodnih zanimanja.