Financijsko i porezno izvještavanje

Trgovačka društva i obrtnici u sustavu poreza na dobit

 

Proizvod računovodstvenih poslova jesu godišnji financijski i porezni izvještaji. Na temelju dostavljene poslovne dokumentacije kroz obračunsko razdoblje, vrše se knjiženja u dnevnik, glavnu knjigu te pomoćne evidencije. Rezultat svih knjiženja kod trgovačkih društava sumira se u kompletu godišnjih financijskih izvještaja koji uključuju:

 

  • Bilancu
  • Račun dobiti i gubitka
  • Bilješke uz financijske izvještaje
  • Izvještaj o novčanim tokovima
  • Izvještaj o promjenama kapitala

 

Osim financijskih izvještaja, postoje i razna porezna izvješća koja se također sastavljaju na godišnjoj razini. Radi se o sljedećim izvještajima:

 

  • PD obrazac
  • PD-IPO
  • OPZ-STAT-1

Sve propisane poslovne knjige i porezne izvještaje izraditi ćemo za Vas u najboljoj vjeri, uvažavajući zakonske propise i istovremeno koristeći zakonom propisane mogućnosti za porezne uštede.

Poslovne knjige i porezni izvještaji obrtnika i slobodnih zanimanja

 

Za razliku od trgovačkih društava, obrtnici i slobodna zanimanja poslovne knjige vode po načelu jednostavnog knjigovodstva zbog čega se razlikuju njihove evidencije, poslovne knjige te na koncu financijski i porezni izvještaji.

 

Naime, glavna poslovna knjiga obrtnika i slobodnih zanimanja jest “Knjiga primitaka i izdataka” u koju se kronološkim redoslijedom sukladno datumu plaćanja ili naplate evidentiraju svi porezno priznati izdaci te svi zakonom propisani primici.

 

Osim “Knjige primitaka i izdataka” u poslovanju obrtnika i slobodnih zanimanja iznimno je važan “Popis dugotrajne imovine” koji je temelj za priznavanje izdataka vezanih za dugotrajnu imovinu obrtnika, a osim toga i temelj za obračun amortizacije te njezino knjiženje u izdatke obrta.

 

Na temelju prethodno navedenih evidencija izvodi se godišnji dohodak obrtnika koji se kao takav unosi u “Godišnju prijavu poreza na dohodak”, najvažniji porezni izvještaj obrtnika koji služi za obračun godišnje obveze poreza na dohodak.

 

Kod ove skupine poreznih obveznika zapravo ne postoje knjiženja kao takva obzirom obrtnici ne vode poslovne knjige po načelima dvojnog knjigovodstva, no iznimno je važno poznavanje zakonskih propisa, naročito Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak kako bi u Knjigu primitaka i izdataka bili uneseni svi odgovarajući primici, odnosno samo oni izdaci koji su zakonom predviđeni.