Rad učenika i studenata

 

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost mogu zapošljavati učenike i studente na redovitom i izvanrednom školovanju na srednjim, višim, visokim školama i fakultetima putem ovlaštenih posrednika.

Rad studenata regulira Zakon o obavljanju studentskih poslova (u nastavku: Zakon), a oporezivanje primitaka studenata regulirano je Zakonom o porezu na dohodak.

 

Uvjeti za obavljanje studentskog posla


Student može sklopiti ugovor za obavljanje studentskoga posla za vrijeme studiranja od dana upisa na visoko učilište.

Pravo na sklapanje ugovora ne može biti duže od dvostrukog vremena trajanja studija na prvoj i drugoj razini.

Posrednik može posredovati za studenta upisanog u tekuću akademsku godinu koji je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 1 ECTS bod.

 

Ugovor o obavljanju studentskog posla


Ugovor se sklapa prije početka obavljanja studentskoga posla, između izvođača, posrednika i naručitelja posla.

Ugovorom se izvođač obvezuje obavljati određeni posao, naručitelj posla obvezuje se platiti naknadu za obavljeni studentski posao, naknadu posredniku te doprinose prema posebnim propisima, a posrednik se obvezuje obaviti djelatnost posredovanja i isplatiti doznačena sredstva naknade za račun izvođača.

Ugovor mora sadržavati:

 1. broj rješenja odnosno odluke kojom je izdana dozvola odnosno odobrenje za posredovanje
 2. ime, prezime i OIB izvođača
 3. broj studentske iskaznice, kada je primjenjivo
 4. puni naziv, sjedište i OIB naručitelja posla i posrednika
 5. podatke o vrsti posla i mjestu obavljanja posla
 6. podatke o početku i očekivanom trajanju posla
 7. podatke o neto cijeni sata posla ili količine posla
 8. podatke o doprinosima prema posebnim propisima
 9. podatke o uvećanju naknade i iznosu naknade.

Ugovor se zaključuje za svaki kalendarski mjesec i uvjet je za početak obavljanja studentskoga posla.

Izvođač i naručitelj posla nakon obavljenoga posla prema prethodno potpisanome ugovoru potpisuju izjavu kojom potvrđuju konačan broj sati ili dana obavljanja posla.

Ugovor je vjerodostojna isprava za obračun i naplatu:

 1. naknade za obavljeni studentski posao
 2. doprinosa prema posebnim propisima
 3. naknade posredniku, koja iznosi 12 % netoiznosa naknade izvođaču – za podmirivanje troškova posredovanja i poboljšanje studentskoga standarda (poboljšanje u djelatnosti smještaja studenata, za poboljšanje u djelatnosti studentske prehrane te za kulturne i sportske aktivnosti isključivo namijenjene studentima
 4. naknade posredniku, koja iznosi 0,5 % netoiznosa naknade izvođaču – u svrhu financiranja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima.

Minimalna naknada za obavljanje studentskih poslova po satu izračunava se tako da se iznos minimalne brutoplaće u Republici Hrvatskoj, sukladno posebnome propisu, podijeli sa 160.

 

Prava i obveze izvođača i naručitelja posla


Naručitelj posla obvezan je posredniku za račun izvođača za obavljeni posao isplatiti naknade, a izvođač je obvezan prema uputama koje naručitelj posla daje, u skladu s naravi i vrstom posla, osobno obavljati preuzeti posao.

Naručitelj posla dužan je posredniku za račun izvođača isplatiti naknade za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla.

Izvođač ima pravo na 50-postotno uvećanje naknade za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom.

Izvođač ima pravo i na naknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok i druge naknade ako su ugovorene.

Naručitelj posla ima pravo pobliže odrediti mjesto i način obavljanja posla, poštujući pritom prava i dostojanstvo izvođača.

Naručitelj posla koji je kao poslodavac poslovno uvjetovanim otkazom otkazao radniku ne smije šest mjeseci od dana dostave odluke o otkazu ugovora o radu radniku za tu vrstu poslova s izvođačem sklopiti ugovor o obavljanju studentskih poslova.

Izvođač koji obavlja studentski posao najmanje šest sati dnevno ima svakog dana obavljanja posla pravo na plaćeni odmor od najmanje trideset minuta.

 

Oporezivanje primitaka učenika i studenata


Na svaki pojedinačni primitak učenika ili studenta obračunavaju se sljedeći doprinosi:

 • poseban doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima 5%
 • poseban doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 0,5%

Prema Članku 9. st. 1. t. 6. Zakona o porezu na dohodak, porez na dohodak ne plaća se na primitke učenika i studenata na redovitom školovanju za rad putem učeničkih i studentskih udruga, po posebnim propisima, a do propisanog iznosa.

Ako učenik ili student na redovitom školovanju tijekom poreznog razdoblja po osnovi ukupnih isplata za rad putem učeničkih i studentskih udruga prema posebnim propisima ostvari pojedinačni ili ukupni primitak smanjen za naknadu za posredovanje, veći od propisane svote od 63.000,00 kn, na razliku primitka iznad te svote utvrđuje se drugi dohodak.

Napomena: uzdržavanom djecom u smislu korištenja uvećanog osobnog odbitka smatraju se djeca čiji oporezivi primici, primici na koje se na plaća porez na dohodak i drugi primici u smislu Zakona o porezu na dohodak ne prelaze svotu od 15.000,00 kn na godišnjoj razini.

Komentari su onemogućeni